Alla inlägg av Teija

Flytyfågelskådning på Kimitoön

Naturskyddsföreningen Kimitoöns natur önskar alla som är intresserade av flyttfåglar att delta i ett öppet fågelskådningstillfälle under två lördagar i april. Vi hoppas att både proffs entusiaster och noviser möts, man får fråga om fåglar och får veta hur vårflytten har gått.

Fågelskådare Markku Harmanen är på plats båda dagarna från kl. 9 till kl. 11.

Lördagen den 9 april möts vi i Björkboda mitt bland åkrarna på den lilla kullen vid Finnhovavägen.

Följande lördag den 16 april samlas vi i östra hamnen på vågbrytaren i Dalsbruk.

Ta med egen kikare om du har.

Hjärtligt välkommen alla!


 

Kallelse till extraordinarie medlemsmöte den 4.2. 2016

För att vi på höstmötet den 8 december 2015 inte kunde välja ny ordförande, och nu har hittat en som vill ta uppdraget, kallar vi till extraordinarie möte torsdagen den 4. februari klo 18 i Kimitos vindskydd.

Jäsenkokous_Möte för medlemmar 4.2.2016

Det finns många stigar till vindskyddet.

  1. Du kan träffa och följa Teija kl.17.40 i Fullmäktigevägen 15, nära början av Jordgubbsvägen.

2. Ta andra stigen bakom Hälsocentralen

Näyttökuva 2016-01-21 kohteessa 13.33.59

3. Eller hitta din egen väg med hjälp av kartan (vindskyddet är nära knutpunkten). Kolla också nyare kartan på sidan Kimito Motionsspår i Facebook.

Välkommen!

Med vänlig hälsning,

Styrelsen av Kimitoöns natur rf

Lasse Kylänpää om boken Linnuntie i Sagalund den 8.12. 2015 kl 18

Kom och njut av redaktören, fotografen och författaren Lasse Kylänpääs föredrag 8.12. kl 18  i Oskarssalen i Sagalunds huvudbyggnad, Museivägen 7, Kimito.  Kylänpää, som bor i Salo och på Kimitoön, berättar om sin bok Linnuntie (Maahenki, 2015) som har kommit ut denna höst. I boken får man resa med flyttfåglar, som är bekanta från diverse ordspråk, genom Europa ända till Sydafrika. En del av bilder är från Kimitoön och boken är finalist i Årets naturbok 2015 -tävling. Gratis inträde. Välkommen!

Läs mera om författaren och boken

Lasse Kylänpää Kimitoöns natur

Foto: Lasse Kylänpää

Medlemmarnas stadgeenliga höstmöte hålls kl 19.30. Efter föredraget, före själva mötet, dricker vi kaffe.

På höstmötet behandlas stadgeenliga ärenden. Vi besluter om nästa års verkasamhet och medlemsavgift och vi väljer styrelsens nya medlemmar som efterträder de som är i tur att gå ur styrelsen. Det är av största vikt för verksamhetens fortsättning att få med nya frivilliga, som är intresserade av föreningens verksamhet. Verksamheten är frivillig och även de aktiva medlemmarna gör sitt föreningsarbete frivilligt.

Är du intresserad av att komma med? Eller vill du på något annat sätt delta i  naturskyddsarbete? Just nu är rätta tiden att anmäla sig, för det är nu vi besluter om nästa års verksamhet! Ta kontakt via e-post [email protected]och/eller delta i höstmötet.

Alla som är intresserade av Kimitoöns natur är hjärtligt välkomna!

linnuntie2

Foto: Lasse Kylänpää

Medlemsbrev 2/2015

Hej, Kimitoöns natur rf:s medlem!

KALLELSE TILL HÖSTMÖTET 8.12.2015 KL 19.30

 Medlemmarnas stadgeenliga höstmöte hålls tisdagen den 8.12. kl 19.30 i Kimito i Oskarssalen i Sagalunds huvudbyggnad, Museivägen 7.

Före det egentliga mötet får vi njuta av redaktören, fotografen och författaren Lasse Kylänpääs föredrag. Kylänpää, som bor i Salo och på Kimitoön, berättar om sin bok Linnuntie (Maahenki, 2015) som kommit ut denna höst. I boken får man resa med flyttfåglar, som är bekanta från diverse ordspråk, genom Europa ända till Sydafrika. Efter föredraget, före själva mötet, dricker vi kaffe.

På höstmötet behandlas stadgeenliga ärenden. Vi besluter om nästa års verkasamhet och medlemsavgift och vi väljer styrelsens nya medlemmar som efterträder de som är i tur att gå ur styrelsen. Det är av största vikt för verksamhetens fortsättning att få med nya frivilliga, som är intresserade av föreningens verksamhet. Verksamheten är frivillig och även de aktiva medlemmarna gör sitt föreningsarbete frivilligt.

Agenda Höstmötet_Syyskokous 2015 (PDF)

Är du intresserad av att komma med? Eller vill du på något annat sätt delta i  naturskyddsarbete? Just nu är rätta tiden att anmäla sig, för det är nu vi besluter om nästa års verksamhet! Ta kontakt via e-post [email protected]och/eller delta i höstmötet.

Alla som är intresserade av Kimitoöns natur är hjärtligt välkomna!

FJOLÅRETS VERKSAMHET

När man ser tillbaka på föreningens verksamhet i fjol kan man se att förra året var ganska arbetsamt. Det blev säkert en hel del ogjort och viktiga saker har eventuellt gått förbi utan att föreningen reagerat, men med hänsyn till nuvarande resurser anser jag att vi lyckats med vår uppgift riktigt bra. Själv kommer jag speciellt att minnas Vilda blommornas utflykt till Örö och höstens talkodagar för att bekämpa främmande växtarter samt deltagandet i skördemarknaden i Dalsbruk. Det har varit intressant att diskutera med föreningens medlemmar och med andra av naturskydd intresserade människor om skärgårdsnaturen och om t ex vikten av att bevara gamla skogar. Det har varit lärorikt att ha fått bekanta sig med takorganisationen Natur och Miljö och med aktörer inom Finlands Naturskyddsförbund. Även utbyte av erfarenheter med grannföreningen SSLY (Salon Seudun Luonnonsuojeluyhdistys) har varit nyttigt. Det är oerhört glädjande att så många privatpersoner och andra aktörer tack vare olika former av samarbete har tagit kontakt, även om vi inte alltid haft möjlighet att ta tag i alla förslag som kommit in. Föreningens Facebook grupp har vuxit stadigt och det har visat sig att den fungerar ypperligt som kanal för att dela erfarenheter och bilder samt för att ställa frågor beträffande föreningens verksamhetsområde.

 Under det gångna året har föreningen följt diskussionen kring och tagit ställning till bl a avverkning av Konstsamfundets skogar i Purunpää och Dalsbruk. Föreningen har även lämnat in en påminnelse angående Dalsbruks hamns generalplan och Sibelco Oy Ab:s miljötillståndsansökan för stenbrott och brytningsområde som planeras vid stranden till Lemnästräsket. Vi har också vädjat till Tekniska nämnden att den bör skydda skogsområden som kommunen äger (Lillträsket, Kulla och Stormossen). Med de här ställningstagandena vill föreningen inverka på att värdefulla naturområden och även områden med särskild betydelse för rekreation bevaras.

En annan viktig sak är miljöpriset som föreningen delar ut vartannat år och som den 30.9. överäktes åt Skärgårdshavets naturcenter Blåmusslan för sitt arbete inom miljöfostran. Att ge priset åt en stängningshotad instans fick även mycket uppskattad uppmärksamhet i media.

Jag vill i det här sammanhanget tacka föreningens aktiva medlemmar för tiden de gett och kunnandet de delat med sig av. Tillsammans är vi starkare.

Tack för att du understöder naturskyddsverksamheten med ditt medlemskap!

Kom ihåg att även i fortsättningen följa med våra meddelanden på hemsidorna och i Facebook. Vi skickar även e-post angående utfärder och evenemang.

Ses på höstmötet!

Med vänliga hälsningar,
Anna Schauman
ordförande för Kimitoöns Natur rf

Foto: Anna Schauman

Muistutus Sibelco Nordic Oy Ab:n ympäristölupahakemuksesta 13.10.2015

Asia: muistutus ympäristölupahakemuksesta ESAVI/6205/2015 (tyvärr på finska)

Muistuttaja:

Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri ry ja Kemiönsaaren Luonto ry ovat Suomen luonnonsuojeluliiton maakunta- ja paikallistason järjestöjä. Ne ovat luonnonsuojelulain 61.3 §:ssä tarkoitettuja rekisteröityjä alueellisia yhteisöjä, joiden tehtävänä on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua.

Muistutuksen aihe:

Sibelco Nordic Oy Ab aikoo perustaa kokonaan uuden avolouhoksen Kemiönsaaren Lemnästräsketin rannalle. Lisäksi Sibelco Nordic Oy Ab hakee lupaa aloittaa kallionlouhinta Lemnästräsketillä mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri sekä Kemiönsaaren Luonto ry haluavat ilmaista huolensa hankkeesta sekä sen vaikutuksista alueen luontoon. Yhdistysten mielestä hankkeelle ei tule myöntää ympäristö- ja aloittamislupaa.

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta Sibelco Nordic Oy Ab hakee lupaa Lemnästräskin toiminnan aloittamiselle mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Ýhtiö ehdottaa 10 000 € vakuutta alueen ennalleen saattamiseksi, mikäli lupapäätös kumotaan.

Sekä kaivoslain 169 § että ympäristösuojelulain 101 § mukaan täytäntöönpanoa muutoksenhausta huolimatta ei voida myöntää, jos täytäntöönpano tekee muutoksenhaun hyödyttömäksi. On selvää, että kaivostoiminnan aloittaminen hävittää peruuttamattomasti muistutuksen perusteena olevia luontoarvoja.

Sibelco Nordic Oy Ab perustelee toiminnan välitöntä aloittamistarvetta mm. sillä, että Kirkkomäen kivi on vähissä ja tehtaan toiminta tarvitsee kemialliselta koostumukseltaan vastaavaa kiveä jostain muualta. Sibelco Nordic Oy Ab:n ympäristölupahakemuksessa Kirkkomäen louhoksen arvioitu lopettamisajankohta on kuitenkin vasta vuonna 2025.

Edellä esitettyyn vedoten Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri ja Kemiönsaaren Luonto katsovat, että Sibelco Nordic Oy Ab:lle ei tule myöntää lupaa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta. Hakemus tulee hylätä

Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri ja Kemiönsaaren Luonto katsovat, että hankeen asiakirjat ovat puutteellisia luontotietojen osalta (YSL ja YS -asetus) ja muistuttavat edellisen johdosta YSL 4§:n 1. momentin 2. kohdan varovaisuusperiaatteesta. Suunniteltu louhinta-alue on kaavaluonnoksessa MY-merkinnällä osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Kaavaluonnoksen suojelumääräyksen mukaan alueen käytössä on huomioitava alueen erityisluonne siten, että maisemalliset ja muut ympäristölliset arvot säilyvät.

Hanke uhkaa merkittävästi alueen luontoarvoja. Lemnästräsket on seutukunnan erämaisin järvi, jonka rannat ovat säilyneet lähes rakentamattomina. Järven pohjoispuolella sijaitsee valtion omistamia metsiä, jotka ovat varattu suojeluun. Myös muita valtion omistamia metsiä samalta seudulta oli mukana luontojärjestöjen ”Kansallisomaisuus turvaan”-suojeluesityksessä. Louhos on kuitenkin tulossa yksityismaille, jotka tullaan lunastamaan, vaikka maanomistaja on yhdistysten tietojen mukaan lunastusta vastaan.

Järven ympäristön metsissä pesivät mm. pikkusieppo, metso, teeri, pyy, kanahaukka, hiirihaukka, palokärki ym. vanhoja metsiä suosivia lajeja. Järvellä säännöllisesti tavattavia lajeja ovat mm. kuikka, kalasääski, rantasipi ja kurki. Läheisillä kallioalueilla esiintyy kangaskiuru. Edellä mainituista lajeista hiirihaukka on uusimmassa uhanalaisuusarvioinnissa luokiteltu vaarantuneeksi (VU) ja kalasääski, metso, teeri ja rantasipi ovat silmälläpidettäviä lajeja.

Lemnästräsketin ympäristön metsissä elää Kemiönsaaren tihein ja elinvoimaisin liito-oravapopulaatio. Uhanalainen liito-orava on tiukasti suojeltu EU:n luontodirektiivin ja Suomen luonnonsuojelulain perusteella. Sen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Oikeuskäytännön mukaisesti myös lajin kulkuyhteyksiä pitää selvittää ja suojella.

Lemnästräsket ympäröivine metsineen on luontoarvoiltaan merkittävä kokonaisuus. Rakentamaton, erämainen ympäristö tarjoaa myös Etelä-Suomessa harvinaisia retkeily- ja virkistysmaastoja.

Suunniteltu louhos ulottuisi aivan järven rantaan asti, väliin ollaan jättämässä vain n. 10 metriä leveä maakaistale. Suunniteltu sijoituspaikka aivan järven rannan tuntumassa tulisi estämään järven rantareitin kulkemisen, ja muodostaisi näin vakavan haitan järven lähiympäristön virkistyskäytölle.

Suunnitelmien mukaan louhos ulottuisi lopulta järven vedenpinnan alapuolelle. Seudulla sijaitsee myös pohjavesialueita, joista kunnan juomavesi otetaan. Yhdistykset katsovat, että suunnitellusta louhoksesta aiheutuu merkittävä pohja- ja pintavesien pilaantumisen riski. Lisäksi yhdistykset katsovat, että yhtiö ei ole hakemuksessaan luotettavasti selvittänyt miten se tulee varautumaan sään lisääntyvien ääri-ilmiöiden aiheuttamiin poikkeuksellisiin sääolosuhteisiin.

Yllä lueteltuihin seikkoihin vedoten Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri sekä Kemiönsaaren luonto ry esittävät, että Sibelco Nordic Oy Ab:lle ei tule myöntää ympäristölupaa Lemnästräskin kaivoksen toiminnan aloittamiselle eikä Lemnästräskin kaivoksen toiminnan aloittamiselle mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri ry.

Tarja Marsh
Puheenjohtaja

Kemiönsaaren Luonto ry

Anna Schauman
Puheenjohtaja

Kimitoöns Natur rf överräcker föreningens miljöpris 2015 till Skärgårdshavets naturum Blåmusslan

Kimitoöns Natur rf har vartannat år sedan år 2007 överräckt ett miljöpris. Priset är ett erkännande till en sammanslutning eller en person, som har ökat trivseln i näromgivningen eller bidragit till bevarandet av en renare eller rikare natur på vår hemö.

I år premierar Kimitoöns Natur rf Skärgårdshavets naturum Blåmusslan med miljöpriset för år 2015. Diplomet överräckdes åt kundrådgivare Bodil Rehn, som arbetat på naturumet i Kasnäs under nästan hela dess verksamhetshistoria den 30.9 klockan 11.

_MG_9540
Pentti Vähätalo, Bodil Rehn och Teija Puranen

kly diplomi 2015

Motiveringarna till utmärkelsen är det långsiktiga miljöfostrande arbete som gjorts vid Blåmusslan. Blåmusslans naturum är det enda upplysningscentrum som presenterar Skärgårdshavet för den stora allmänheten – Skärgårdshavet, som är en av de mest enastående naturobjekten i Finland.

Naturumets mångsidiga utställningar erbjuder möjlighet att gratis bekanta sig med skärgårdsnaturen både ovan och under vattenytan. Utställningen med skärgårdskultur, naturfotografier och naturinspirerad fotokonst har också utgjort en del av naturumets verksamhet. Senaste sommar gjorde naturklubben Apollo barnen bekanta med naturens hemligheter. I boktornet finns en heltäckande samling skärgårds- och naturkunskap. I naturumet finns möjlighet att få sakkunniga råd om utfärder förutom i Skärgårdshavet också till andra naturobjekt i Sydvästra Finland.

I Blåmusslan har Skärgårdshavets nationalpark och skärgårdsnatur årligen presenterats för tusentals besökare i över 20 års tid. Skärgårdshavets naturum Blåmusslan har varit en av Kimitoöns viktigaste enskilda turistobjekt. Naturumet besöks av skol- och lägerskolegrupper, båtfolk, lokalbefolkning, sommargäster och turister från fastlandet .

Skärgårdshavets naturum Blåmusslan upprätthåller Forststyrelsens naturservice. Kimitoöns Natur rf är allvarligt bekymrad för de planer, som har framförts i offentligheten om att Forststyrelsen planerar stänga naturumet Blåmusslan. Naturumets verksamhet i Blåmusslan är således för tillfället hotad och naturumets öde torde avgöras under hösten.

Kimitoöns Natur rf vädjar till Forststyrelsen att verksamheten bevaras och hoppas att den istället utvecklas och görs ännu mera attraktiv. Föreningen anser att det värdefulla miljöfostrande arbetet i Blåmusslan och arbetet att presentera den enastående skärgårdsnaturen åtminstone bör fortsätta också i framtiden och att staten bör satsa ännu mera på verksamheten i naturumet. Havsnaturen är en av Forststyrelsens centrala tyngdpunkter. Naturumet är också en förbindelse från Kimitoön till det nationella nätverket av nationalparker och till nätverket av sakkunniga inom natur- och exkursionsverksamhet.

Verksamheten för bevarandet av hållbar utveckling, uppskattning av naturen och mångfalden är viktig med tanke på framtiden och Blåmusslan är en central del i detta miljöfostrande arbete på Kimitoön. Tack!

_MG_9582Ville Laitinen, Bodil Rehn och parkchef Hanna Ylitalo

Fotona: Pekka Turunen, Tårtan: Piia Petäjäjärvi

_MG_9554

Havet är det bästa med Kimitoöns natur!

Kimitoöns natur rf deltog i skördemarknaden i Dalsbruk den 12/9 och frågade folk, vad de tycker är det bästa med Kimitoöns natur. Mängden svar överträffade alla förväntningar. I några svar hade man nämnt flera alternativ.

Flest röster fick havet, som nämndes i 43 svarspapper, d.v.s. i nästan tredjedel av svaren. Nästa favorit var skärgården med 21 röster, varav fyra specifikt till ytterskärgården.

Många var även mycket oroliga över havets tillstånd och stannade kvar för att diskutera ämnet. Man har inte glömt de stora blågrönalgblomningarna i fjol”, berättar föreningens aktiv Sanna-Mari Kunttu som samlade opinioner vid ståndet.

En del stannade kvar för att dryfta frågan och till slut skrev nio människor att det bästa med naturen är ”allt”. Mångfald och naturens mångsidighet nämndes i sex svar.

Skogar och speciellt gamla skogar nämndes i åtta svar och lika många röster fick bergen och klipporna. Därtill nämndes skogarna i samband med bärplockning. Bär och bärställen nämndes i allt som allt nio svar, i sex av dessa nämndes blåbär. Tre människor tyckte att svampställena var det bästa. Detta beror säkert på att bär- och svampsäsongen är som bäst vid den här årstiden.

Med avverkningar har fina gamla skogar och rekreationsskogar försvunnit, och folk uppskattar inte de ensidiga ekonomiskogarna. Detta kom fram i direkta samtal med människor.

Även om havets tillstånd är dålig, har den inte effekt på helheten som syns över ytan. Däremot ändrar de kraftiga avverkningarna hela landskapet”, säger Kunttu.

Man frågade inte särskilt om aktiviteter men av dessa var favoriten simning som nämndes av fem personer. Särskilt tyckte barnen att det var det bästa med Kimitoöns natur! Andra aktiviteter var paddling och rodd.

Tystnaden och ron lyfte fyra personer fram. Mer abstrakta saker var rumskänsla och rymden, renhet, frisk luft och skönhet, vilka alla fick två svar. Förvånande få enstaka ortnamn nämndes men två-tre röster gick till bl.a. Biskopsö, Dalsbruk, Ölmos, Purunpää och Örö. Utöver dessa kom det tiotals enstaka röster.

”Att vinnarna var havet och skärgården förvånar inte – vi har ju världens mest fantastiska skärgård här! De samtal som föddes vid utfrågningen särskilt om havets och skogarnas tillstånd är viktiga: människor är genuint oroade över miljöns tillstånd. Förhoppningsvis får vi genom utfrågningen nya aktiva medlemmar som kan verka för dessa viktiga och gemensamma saker”, summerar Kunttu.

Vastauksia/ Svar:

Mångfålden av natur hav – sjö – äng – skog
De sista gamla skogarna – flygekorrena
Kasnäs – Örö – Bengtskär med kayak
För att den är nära & är mitt i det sköna
Tähtitaivas
Keväällä kurjet tulevat – loppukesällä peurat pihalla omenia syömässä.
Örön saaren luonnonsuojelun arvo! Mm. perhoslajien runsaus!

Kuvat/Bilder: Anna Schauman

sadonkorjuukysely_annas (3)small

sadonkorjuukysely_annas (1)small

 

 

Vresros-talko i yttre skärgården 10.10. 2015

Njut av skärgårdens höst samtidigt som du gör ett värdefullt naturskyddsarbete – kom med på Kimito natur rf:s sista talko för i år!

Lördagen den 10.10. ordnas vresros-talko i Hittis yttre skärgård. Start från Kasnäs kl 09.00 och tillbaka senast 18.00. Någon specialkunskap eller tidigare erfarenhet av att bekämpa vresrosor behövs inte. Deltagarna måste dock vara så pass spänstiga och säkra på foten att de klarar arbete i ojämn och varierande terräng. Regn är inget hinder för talkot, men hård vind kan inverka på planerna och tidtabellen. Angående det här ges det skild information. Arrangörerna bjuder på arbetsredskap och vägkost. Sex personer ryms med i båten.

Bindande anmälningar (namn, e-postadress, telefonnummer) kan göras till Panu Kunttu [email protected] eller 0400 010 885.

 Vresrosen hotar att ta över i vår unika skärgård på strandängar, sandstränder och på över hundra holmar bara inom samarbetsområdet för Skärgårdshavets nationalpark. Spridningen av vresros hotar tiotals ursprungliga växt- och insektarter. Jord- och skogsbruksministeriet har klassificerat vresrosen som en mycket skadlig främmande art. Bekämpning av vresrosen är ett mycket viktigt naturskyddsarbete.

Vi träffas på Skördemarknad den 12/9!

Välkommen till Kimitoöns natur r.f.s stånd i Dalsbruk 12/9 kl.10-19 2015 i samband med Skördemarknad!

Hos oss kan du köpa föreningens vykort med naturmotiv, T-tröjor med föreningens logo (vissa storlekar) och boken Skatter i den gamla skogen, som förenar fakta om gammelskogarnas kvaliteter och betydelse med Ritva Kovalainens talande foton av Kimitoöns skogar.

Men framförallt vill vi träffa våra medlemmar. Antalet aktiva är för närvarande så låg att verksamhetens fortsättning står och väger. Vi söker alltså gamla och nya medlemmar som vill medverka aktivt.

Har du idéer som du skulle vilja förverkliga genom föreningen? Och kanske samla andra människor kring projektet. Eller representerar du en organisation som kunde vara intresserad av samarbete med vår lokala naturskyddsförening?

Eller har du speciella färdigheter eller kunskaper med koppling till naturen i fritt tillstånd? Eller om du har till exempel kontakter eller tillträde till ställen som kunde vara inspirerande för dem som är intresserade av en mångfaldig natur, tveka inte att ta kontakt med oss. Nya guider och utflyktsmål är alltid välkomna.

Vi behöver också personer med intresse för administration, (sekreterare eller ordförande), experter på kommunikation, personer som följer planläggning och politik, kaffekokare, fotografer och alla slags helt vanliga människor för vilka naturskydd och naturupplevelser är viktiga.

Kom och prata med oss på marknaden!

Magisk tystnad under stjärnhimmelen den 24.3. 2015

Kimitoöns natur rf:s uggleutflykt hade i år rekordmånga deltagare. Utflykten startade från Kasnäs Blåmusslan i form av en lång rad bilar.

Innan utflykten hölls föreningens vårmöte som även den lockade till sig tio nya och gamla medlemmar intresserade av föreningens verksamhet. Utöver formaliteter presenterade ordförande programmet för det kommande året 2015.

I år ordnas det en ”De vilda blommornas dag”-utflykt på Örö, som nyligen blivit öppen för allmänheten. Man har också talko mot främmande växtarter och man deltar i September Open i Dalsbruk. Man diskuterade även skyltingen av Galtarby fågeltorn och möjligheten om att rita en karta över öns natursevärdheter och publicera den på föreningens hemsida. Man önskade också gemensamma resor till den nyblivna nationalparken i Tyko samt till Galtarby fågeltorn.

Kuva: Pekka Turunen
Foto: Pekka Turunen

Efter vårmötet fylldes salen till bredden av vänner till ugglor. Utflyktens guide Kaj Genberg från Dalsbruk gav först en kort inledning i ämnet och presenterade olika ugglearter med hjälp av bild och ljud. Föreningen bjöd på kaffe och ordförande hade trollat fram lite delikatesser. Stämningen var glatt porlande när alla klädde på sig varmt och blev redo för den mörka natten utrustade med pannlampor.

Ungefär 15 bilar slingrade sig längs Kasnäsvägen och stannade till vid ställen som Genberg visste var bebodda av ugglor. Mest givande utöver den enskilda berguven var nog den totala tystnaden som man delade som grupp. Det var sen speciell känsla när ett 20-tal människor av olika åldrar stod stilla för att lyssna. Ett sällsynt och vackert sätt att vara tillsammans. När man kom till Dalsbruk ville den största delen av gruppen hem, men de mest entusiastiska åkte ända till Nivelax och Björkboda. Förgäves visade det sig. Men utflykten var oavsett en upplevelse, åter en gång.