Muistutus Sibelco Nordic Oy Ab:n ympäristölupahakemuksesta 13.10.2015

Asia: muistutus ympäristölupahakemuksesta ESAVI/6205/2015 (tyvärr på finska)

Muistuttaja:

Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri ry ja Kemiönsaaren Luonto ry ovat Suomen luonnonsuojeluliiton maakunta- ja paikallistason järjestöjä. Ne ovat luonnonsuojelulain 61.3 §:ssä tarkoitettuja rekisteröityjä alueellisia yhteisöjä, joiden tehtävänä on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua.

Muistutuksen aihe:

Sibelco Nordic Oy Ab aikoo perustaa kokonaan uuden avolouhoksen Kemiönsaaren Lemnästräsketin rannalle. Lisäksi Sibelco Nordic Oy Ab hakee lupaa aloittaa kallionlouhinta Lemnästräsketillä mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri sekä Kemiönsaaren Luonto ry haluavat ilmaista huolensa hankkeesta sekä sen vaikutuksista alueen luontoon. Yhdistysten mielestä hankkeelle ei tule myöntää ympäristö- ja aloittamislupaa.

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta Sibelco Nordic Oy Ab hakee lupaa Lemnästräskin toiminnan aloittamiselle mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Ýhtiö ehdottaa 10 000 € vakuutta alueen ennalleen saattamiseksi, mikäli lupapäätös kumotaan.

Sekä kaivoslain 169 § että ympäristösuojelulain 101 § mukaan täytäntöönpanoa muutoksenhausta huolimatta ei voida myöntää, jos täytäntöönpano tekee muutoksenhaun hyödyttömäksi. On selvää, että kaivostoiminnan aloittaminen hävittää peruuttamattomasti muistutuksen perusteena olevia luontoarvoja.

Sibelco Nordic Oy Ab perustelee toiminnan välitöntä aloittamistarvetta mm. sillä, että Kirkkomäen kivi on vähissä ja tehtaan toiminta tarvitsee kemialliselta koostumukseltaan vastaavaa kiveä jostain muualta. Sibelco Nordic Oy Ab:n ympäristölupahakemuksessa Kirkkomäen louhoksen arvioitu lopettamisajankohta on kuitenkin vasta vuonna 2025.

Edellä esitettyyn vedoten Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri ja Kemiönsaaren Luonto katsovat, että Sibelco Nordic Oy Ab:lle ei tule myöntää lupaa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta. Hakemus tulee hylätä

Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri ja Kemiönsaaren Luonto katsovat, että hankeen asiakirjat ovat puutteellisia luontotietojen osalta (YSL ja YS -asetus) ja muistuttavat edellisen johdosta YSL 4§:n 1. momentin 2. kohdan varovaisuusperiaatteesta. Suunniteltu louhinta-alue on kaavaluonnoksessa MY-merkinnällä osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Kaavaluonnoksen suojelumääräyksen mukaan alueen käytössä on huomioitava alueen erityisluonne siten, että maisemalliset ja muut ympäristölliset arvot säilyvät.

Hanke uhkaa merkittävästi alueen luontoarvoja. Lemnästräsket on seutukunnan erämaisin järvi, jonka rannat ovat säilyneet lähes rakentamattomina. Järven pohjoispuolella sijaitsee valtion omistamia metsiä, jotka ovat varattu suojeluun. Myös muita valtion omistamia metsiä samalta seudulta oli mukana luontojärjestöjen ”Kansallisomaisuus turvaan”-suojeluesityksessä. Louhos on kuitenkin tulossa yksityismaille, jotka tullaan lunastamaan, vaikka maanomistaja on yhdistysten tietojen mukaan lunastusta vastaan.

Järven ympäristön metsissä pesivät mm. pikkusieppo, metso, teeri, pyy, kanahaukka, hiirihaukka, palokärki ym. vanhoja metsiä suosivia lajeja. Järvellä säännöllisesti tavattavia lajeja ovat mm. kuikka, kalasääski, rantasipi ja kurki. Läheisillä kallioalueilla esiintyy kangaskiuru. Edellä mainituista lajeista hiirihaukka on uusimmassa uhanalaisuusarvioinnissa luokiteltu vaarantuneeksi (VU) ja kalasääski, metso, teeri ja rantasipi ovat silmälläpidettäviä lajeja.

Lemnästräsketin ympäristön metsissä elää Kemiönsaaren tihein ja elinvoimaisin liito-oravapopulaatio. Uhanalainen liito-orava on tiukasti suojeltu EU:n luontodirektiivin ja Suomen luonnonsuojelulain perusteella. Sen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Oikeuskäytännön mukaisesti myös lajin kulkuyhteyksiä pitää selvittää ja suojella.

Lemnästräsket ympäröivine metsineen on luontoarvoiltaan merkittävä kokonaisuus. Rakentamaton, erämainen ympäristö tarjoaa myös Etelä-Suomessa harvinaisia retkeily- ja virkistysmaastoja.

Suunniteltu louhos ulottuisi aivan järven rantaan asti, väliin ollaan jättämässä vain n. 10 metriä leveä maakaistale. Suunniteltu sijoituspaikka aivan järven rannan tuntumassa tulisi estämään järven rantareitin kulkemisen, ja muodostaisi näin vakavan haitan järven lähiympäristön virkistyskäytölle.

Suunnitelmien mukaan louhos ulottuisi lopulta järven vedenpinnan alapuolelle. Seudulla sijaitsee myös pohjavesialueita, joista kunnan juomavesi otetaan. Yhdistykset katsovat, että suunnitellusta louhoksesta aiheutuu merkittävä pohja- ja pintavesien pilaantumisen riski. Lisäksi yhdistykset katsovat, että yhtiö ei ole hakemuksessaan luotettavasti selvittänyt miten se tulee varautumaan sään lisääntyvien ääri-ilmiöiden aiheuttamiin poikkeuksellisiin sääolosuhteisiin.

Yllä lueteltuihin seikkoihin vedoten Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri sekä Kemiönsaaren luonto ry esittävät, että Sibelco Nordic Oy Ab:lle ei tule myöntää ympäristölupaa Lemnästräskin kaivoksen toiminnan aloittamiselle eikä Lemnästräskin kaivoksen toiminnan aloittamiselle mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri ry.

Tarja Marsh
Puheenjohtaja

Kemiönsaaren Luonto ry

Anna Schauman
Puheenjohtaja