Alla inlägg av Teija

Kimitoöns natur r.f. utmanar alla byaföreningar till kamp mot utbredningen av jättebalsaminen.

Utmaning vis à vis främmande arter: jättebalsaminen måste vi få koll på!

Jättebalsaminen är klassificerad som en av de hundra farligaste främmande arterna. Den är vanlig i trädgårdar även här på Kimitoön, men den sprider sig lätt från rabatter till den omgivande naturen: en växt kan producera upp till 4000 frön och växten kan sprida fröna upp till 7 m omkring sig. De främmande arterna utgör ett hot mot den ursprungliga vegetationen och miljön i vår skärgård. Om de lyckas breda ut sig minskas trivseln och t.o.m. värdet på tomterna kan sjunka.

Fler händer behövs i talkoarbetet för att få koll på jättebalsaminen. Byaföreningarna är centrala, för de kan ordna talkon i den egna byn. Kimitoöns natur r.f. ordnade förra sommaren utrotningstalkon av jättebalsaminen i Dalsbruk, Lövö, Kärra och Ölmos. Vi fortsätter arbetet även nästa år.

Kom med och anmäl er förening att delta i utrotningstalkon före den
1.1.2015 [email protected] eller tel 050 3066485! Välkommen att diskutera om Kimitoöns jättebalsamin utmaningen på Facebook sidorna –t.ex. var vi borde ha talkon samt vinkar om förekomsten av jättebalsamin:
www.facebook.com/groups/jattebalsamin.

Fotona: Panu Kunttu
Fotona: Panu Kunttu

Mer uppgifter om jättebalsaminen och om hur vi kan avvärja hotet den utgör:

Ymparisto.fi/Jättepalsaminen

Vieraslajit.fi/Jättipalsami

Tillsammans ger vi fart åt utrotningen av jättebalsaminen!

Sommaren 2014 arrangerade vi talko mot främmande arter

Kimitoöns natur rf. ordnade senaste sommar jättebalsamintalkon i Dalsbruk, Lövö, Kärra och Ölmos. Dessutom förstörde vi bestånd av hansaros i Hitis yttre skärgård under två tillfällen. Detta arbete fortsätter vi med nästa år. Flera par händer tas gärna emot till talkoarbetet för att få främmande arter att minska i vår närmiljö!

Foto: Panu kunttu
Foto: Panu kunttu

Har du skog värd att skyddas?

Äger du ett skogsområde med naturvärden och skulle du gärna skydda din skog? Kimitoöns natur rf. erbjuder gratis inventering av naturvärden i skogen och kan ge råd angående skyddsförfaranden. Skyddsprogrammet för bevarande av skogens mångfald i södra Finland, METSO, ger privata skogsägare möjlighet att skydda skog och få ersättning för detta.

Tag kontakt, om du är intresserad av att skydda ditt eget skogsområde: [email protected] tel. 0400 010 885/Panu Kunttu. Mera om METSO-programmet: www.metsonpolku.fi

Kimitoöns natur rf. tar också emot testamenten och gåvor i form av skyddsvärda skogs- och kärrområden.

Initiativ on skyddande av skogen i Dragsfjärd Stormossen 12.2.2011

Kimitoöns natur har år 2009 låtit utföra en naturvärdesinventering av de skogar som ägs av Kimitoöns kommun. Av utredningen framgår att skogsområdet Stormossen uppvisar strukturella drag som är typiska för gammal skog: trädbeståndet är flerskiktat, där finns många trädarter, liggande trädstammar i olika stadier av förmultning och död ved av olika storlek. Områdets äldsta träd är över 100 år gamla. Skogen består av många små biotoper: bäckstrandsskog, odikad tallmyr, grankärr, sumpskog samt frisk och lundartad mo. Dessa drag vittnar om en variationsrik och värdefull livsmiljö. På området har man funnit bl.a. grön sköldmossa som är klassad som mycket utrotningshotad. I den åldriga granskogen häckar duvhöken och man har även funnit indikatorarterna för gammal skog blodticka och vedticka.

Fortsätt läsa Initiativ on skyddande av skogen i Dragsfjärd Stormossen 12.2.2011

Söndag den 21.9. 2014 bekantade vi oss med tickor

Vi hade årets fjärde skogsutfärd till Stormossen i Dragsfjärd med nio deltagare plus en hund.  Tionde var vår guide biologen Panu Kunttu som är expert på tickor. Vi fick också höra om tecken av gamla skog och om slemsvampar och hemma fick vi ta litet matsvampar också.

Trädsvamparna innehar en viktig roll i kretsloppet i skogens näringsämnen och de trivs i de gamla skogarna. Många arter är väldigt utsatta på ensidigheten i ekonomiskogarna, ty dessa stillsamma skogsarbetare behöver murkna träd för att överleva.
Stormossens skog har länge fått vara i fred för människans aktiviteter och förutom att vi bekantar oss med trädsvampar begrundar vi det som är utmärkande för en gammelskog.

2009 Inventering av naturskogar på Kimitoön

Kimitoöns natur rf. kartlade under år 2009 värdefull skogsnatur ur synpunkten på biologisk mångfald. Detta skedde både i kommunägda skogar, skogar ägda av församlingen och några större privata skogsområden. Resultaten står fritt att använda av skogsägarna.

Med hjälp av inventeringen ville vi finna, definiera och avgränsa skogsbiotoper som uppvisar höga naturvärden. Ett annat mål med inventeringen var att öka kommuninvånarnas kännedom om användningen och skötseln av våra gemensamma skogar och förbättra påverkningsmöjligheterna inom beslutsgången. Kimitoöns
kommun äger ca 400 ha skog inom kommunens gränser. På basen av inventeringen föreslår vi att ca 100 ha lämnas utanför ekonomiskt rationellt skogsbruk.

Inventeringen av naturskogar på Kimitoön (pdf)

Om ekologiskt skogsbruk

Från de bifogade länkarna får du information om ekologiskt skogsbruk, om olika alternativ om skogsbruk och skydd av skog.

INNOFORInnofor Erbjuder mångsidigt

 

Stiftelsen för naturarvetlogor
Stiftelsen för använder donerade medel till att köpa gamla skogar och ansöker om permanent fridlysning av sina skogar.

 

FSCFSC (Forest Stewardship Council)
är det enda certifieringssystemet som stöds av miljöorganisationerna och många bokförläggare föredrar miljöpapper.


Metso-sveMETSO 
 Handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland 2008-2016