Skogen behöver död ved

Vi vill arbeta för att en mångformig skogsnatur bevaras också för kommande generationer – oberoende av någon särskild art. 2/3 av skogsnaturtyperna har klassats som hotade. 36% av alla utrotningshotade arter lever i skogen. Det betyder 800 olika arter. På marken liggande murknade trä, lågor, är en av de viktigaste förutsättningarna för skogslevande arters överlevnad. Därför är det en enkel och effektiv åtgärd inom skogsbruket att lämna tillräckligt med dött murknande trämaterial för att bevara arternas mångfald.

Skogen erbjuder människan mycket mer än råvara i forma av virke. Skogens ekosystem bjuder oss gratis på nyttigheter som örter, bär, svamp och vilt. Skogarna upprätthåller också vattnets kretslopp, producerar syre för oss, bildar ny jordmån och binder näringsämnen. En mångsidig artrik skogsnatur har också inverkan på människans hälsa och välbefinnande på många olika sätt. Då skogsnaturen blir ensidig minskar dess förmåga att producera sådana tjänster för oss och att motstå angrepp och yttre skador.

Presentation av Kimitoöns kommuns skogsbruksstrategi

Kimitoöns natur r.f. föreslår att:

1) Den kommunala skogsvårdsplanen fokuserar på att skydda biologisk mångfald.

 • Värdefulla livsmiljöer, nyckelbiotoper, förekomst av hotade arter och kustskogar bevaras intakta.
 • Död ved lämnas för att öka arternas chans för överlevnad i skogen.
 • Permanenta sparträd lämnas kvar i ekonomiskogar.
 • Stubbar röjs inte.
 • Upphör med utdikning i markerna.
 • Ingen avverkning under sen vår och sommar för att trygga fåglarnas häckning.
 • Lövträd avverkas inte i onödan under avverkningen.

2) För att skydda mångfalden och uppnå klimatmålen utförs ingen kalavverkning i kommunalt ägda skogar.www.jatkuvakasvatus.fi.

 • Kommunen anammar kontinuitetsskogsbruk, dvs. kalhyggesfritt skogsbruk vilket innebär att skogens förmåga att binda och lagra kol fortsätter trots att man utför avverkning i skogen. Detta i motsats till öppna kalavverkningsytor som  är en koldioxidutsläppskälla i 15–20 år. Kalhyggesfritt skogsbruk innebär också att avverkningskostnaderna minskar med cirka 1500-2000 euro per hektar. Tjänster tillhandahålls av t.ex. Arvometsä Oy www.arvometsa.fi Innofor Oy www.innofor.fi och Forest Information Service Silmu Oy www.metsatietosilmu.fi.
 • Avverkningen sker främst som plockavverkning och virket säljs som en stock, vars värde är tre gånger så stort jämfört med massaved.
 • Mindre öppna ytor eller avverkning i fröträdsställning görs vid behov då det finns orsak att skapa strukturella förändringar i markerna.
 • Skogen bevaras i mer varierad form och förnyas naturligt.

3) Kommunen verkställer lagstadgade skyldigheter för att främja naturvård

 • En ny kartläggning över naturvärden i kommunen skogar genomförs och ersätter den tidigare kartläggningen från 2009.
 • Genom Metso-programmet skyddas platser som har betydande naturvärde eller som ligger nära andra skyddade områden och stöder bevarandet av biologisk mångfald.

4) Kommunen ger öppen information om sina skogar, dess förvaltning och skydd

 • På kommunens hemsida skapas en sida som informerar om kommunens skogsfastigheter, skogarnas skötselprinciper samt olika områdens naturvärden.

Har du skog värd att skyddas?

Äger du ett skogsområde med naturvärden och skulle du gärna skydda din skog? Kimitoöns natur rf. erbjuder gratis inventering av naturvärden i skogen och kan ge råd angående skyddsförfaranden. Skyddsprogrammet för bevarande av skogens mångfald i södra Finland, METSO, ger privata skogsägare möjlighet att skydda skog och få ersättning för detta.

Tag kontakt, om du är intresserad av att skydda ditt eget skogsområde: [email protected] tel. 0400 010 885/Panu Kunttu. Mera om METSO-programmet: www.metsonpolku.fi

Kimitoöns natur rf. tar också emot testamenten och gåvor i form av skyddsvärda skogs- och kärrområden.

Kimitoöns natur rf vädjan för att kommunens gamla skogar skyddas

22.2.2013 Kimitoöns natur rf vädjar till beslutsfattarna att merparten av de de över 80 år gamla skogarna, som Kimitoös kommun äger skulle skyddas. I skogsvårdsplanen fastslås att 42 % eller 30,2 ha av de här gamla skogarna ska kalhuggas och 4,6 ha av de 85-år gamla skogarna har redan kalhuggits.

Fortsätt läsa Kimitoöns natur rf vädjan för att kommunens gamla skogar skyddas

2012: Ekologiska Skogsbruksmetoderi Skötseln Av Skogar

Vi föreslår att kommunen Kimitoön och föreningen
Konstsamfundet:

 • går in för nya skogsvårdsplaner enligt principerna för ekologiskt skogsbruk.
 • förbinder sig till den internationella FCS-certifieringen.
 • helt avstår från kalavverkning på skogsområden i närheten av bosättning.
 • i kommunens skogsvård lägger huvudvikten på rekreation, god landskapsvård och naturhänsyn.

Vi föreslår att församlingen på Kimitoön:

 • gör avkall på kraven på ekonomisk vinst från det konventionella skogsbruket. Denna årliga vinst är förhållandevis liten.
 • I stället skulle man gå in för ett skogsbruk med tyngdpunkt på naturhänsyn och skogens rekreationsvärde.

Motion till Kimitoöns kommun:

Fortsätt läsa 2012: Ekologiska Skogsbruksmetoderi Skötseln Av Skogar

Initiativ on skyddande av skogen i Dragsfjärd Stormossen 12.2.2011

Kimitoöns natur har år 2009 låtit utföra en naturvärdesinventering av de skogar som ägs av Kimitoöns kommun. Av utredningen framgår att skogsområdet Stormossen uppvisar strukturella drag som är typiska för gammal skog: trädbeståndet är flerskiktat, där finns många trädarter, liggande trädstammar i olika stadier av förmultning och död ved av olika storlek. Områdets äldsta träd är över 100 år gamla. Skogen består av många små biotoper: bäckstrandsskog, odikad tallmyr, grankärr, sumpskog samt frisk och lundartad mo. Dessa drag vittnar om en variationsrik och värdefull livsmiljö. På området har man funnit bl.a. grön sköldmossa som är klassad som mycket utrotningshotad. I den åldriga granskogen häckar duvhöken och man har även funnit indikatorarterna för gammal skog blodticka och vedticka.

Fortsätt läsa Initiativ on skyddande av skogen i Dragsfjärd Stormossen 12.2.2011

2009 Inventering av naturskogar på Kimitoön

Kimitoöns natur rf. kartlade under år 2009 värdefull skogsnatur ur synpunkten på biologisk mångfald. Detta skedde både i kommunägda skogar, skogar ägda av församlingen och några större privata skogsområden. Resultaten står fritt att använda av skogsägarna.

Med hjälp av inventeringen ville vi finna, definiera och avgränsa skogsbiotoper som uppvisar höga naturvärden. Ett annat mål med inventeringen var att öka kommuninvånarnas kännedom om användningen och skötseln av våra gemensamma skogar och förbättra påverkningsmöjligheterna inom beslutsgången. Kimitoöns
kommun äger ca 400 ha skog inom kommunens gränser. På basen av inventeringen föreslår vi att ca 100 ha lämnas utanför ekonomiskt rationellt skogsbruk.

Inventeringen av naturskogar på Kimitoön (pdf)

Om ekologiskt skogsbruk

Från de bifogade länkarna får du information om ekologiskt skogsbruk, om olika alternativ om skogsbruk och skydd av skog.

INNOFORInnofor Erbjuder mångsidigt

 

Stiftelsen för naturarvetlogor
Stiftelsen för använder donerade medel till att köpa gamla skogar och ansöker om permanent fridlysning av sina skogar.

 

FSCFSC (Forest Stewardship Council)
är det enda certifieringssystemet som stöds av miljöorganisationerna och många bokförläggare föredrar miljöpapper.


Metso-sveMETSO 
 Handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland 2008-2016