Skogen behöver död ved

Vi vill arbeta för att en mångformig skogsnatur bevaras också för kommande generationer – oberoende av någon särskild art. 2/3 av skogsnaturtyperna har klassats som hotade. 36% av alla utrotningshotade arter lever i skogen. Det betyder 800 olika arter. På marken liggande murknade trä, lågor, är en av de viktigaste förutsättningarna för skogslevande arters överlevnad. Därför är det en enkel och effektiv åtgärd inom skogsbruket att lämna tillräckligt med dött murknande trämaterial för att bevara arternas mångfald.

Skogen erbjuder människan mycket mer än råvara i forma av virke. Skogens ekosystem bjuder oss gratis på nyttigheter som örter, bär, svamp och vilt. Skogarna upprätthåller också vattnets kretslopp, producerar syre för oss, bildar ny jordmån och binder näringsämnen. En mångsidig artrik skogsnatur har också inverkan på människans hälsa och välbefinnande på många olika sätt. Då skogsnaturen blir ensidig minskar dess förmåga att producera sådana tjänster för oss och att motstå angrepp och yttre skador.

Kyrkan bör skydda mångfalden i våra skogar och bidra till att förhindra utarmningen av naturen

16.2.2021

En vädjan till beslutsfattarna vid Kimitoöns evangelisk-luterska församling 

Bild: Panu Kunttu

Under svåra tider har medborgarna lärt sig att lita på och tagit sin tillflykt till kyrkan och naturen. Naturen har visat sig vara ytterst viktig under rådande pandemi. Vi är förvånade över hur församlingen låtit kalhugga i sina gamla skogar när man istället borde ha vårdat naturens mångfaldigheten i de här skogarna.  

I Finland klassificeras alla skogar som ekonomiskogar om de inte är planerade för någon typ av användning eller skyddade och värdet i dem anses endast som objekt för ekonomisk nytta. Skogarna är dock framförallt levande ekosystem med en oräknelig mängd arter som är anpassade att leva i dem.   

En av de stora frågorna för mänskligheten är, hur vi ska klara hejda minskningen av arter och klimatförändringen. Stora delar av arterna och naturtyperna i Finlands skogar är hotade som en följd av skogsskötseln och hyggena i skogarna. Var nionde art i Finland är utrotningshotad och naturen blir fortsättningsvis fattigare. Av de uppskattningsvis 22 000 arterna är 11,9 % hotade , vilket innebär 833 av arterna i skogarna.    

Det är synnerligen bekymmersamt att Finlands miljöcentrals biodiversitetsöverenskommelse Aichi-mål (11), med målsättningen om skydd av 17 % före år 2020, inte har förverkligats. Det är viktigt att också kyrkan beaktar att EU:s nya biodiversitetsstrategi innehåller en målsättning om skydd av 30 %, varav 10 % skulle vara så kallat strängt skydd. Finlands miljöcentral inför dessutom en ny överenskommelse om biodiversiteten som också den innehåller ett skyddsmål om 30 %, men överenskommelsen är försenad på grund av coronaläget.  

Kyrkans skogar sköts i allmänhet enligt en skogsvårdsplan som uppgörs av en skogsvårdsförening. I de här planerna bedöms de äldre skogarna huvudsakligen som ”hyggesmogna”, trots att bevarandet av dem är ytterst viktigt nu, när mångfalden är hotad. Trots att 60 – 100 år gamla träd anses vara mogna för förnyelse inom skogsbruket, är träd i den åldern inte ens halvvägs i sin livscykel. Tallen kan leva i 300 – 500 år i södra Finland, granen 200 – 400 år och björk, sälj och asp 150 – 400 år. Gamla och döda träd gynnar och bevarar en rik artrikedom, som försvinner när de här träden saknas och som redan delvis försvunnit helt och hållet i vårt land.   

Församlingarna låter inte alltid klassificera sina skogar av sakkunniga med kännedom om naturvärdena. Det leder till att utrotningshotade arter är i fara och livsmiljöerna för de hotade arterna förstörs vid hyggen. Beslutsfattarna har åtminstone en moralisk plikt att känna till inverkan av sina beslut. Det är också bra att känna till att en skogsvårdsplan kan beställas från flera olika instanser. Planerna kan också ändras under kontraktstiden, om man erhåller nya uppgifter om hotade arter och livsmiljöer.  

Ett kalhygge är en av de åtgärder som mest påverkar naturens mångfald och gör den fattig och med tanke på klimatförändringen är kalhyggen det skadligaste sättet att hantera skogarna. Många människor lider också psykiskt av kalhyggen och 70 procent av finländarna godkänner inte kalhyggen. 

Skogen är livets källa och vagga. Erfarenheten från hundratals år har lärt oss att människans förhållande till skogen inte är ett marknadsförhållande och inte i första hand ett förhållande för utnyttjande. Människans förhållande till skogen är ett djupt beroende.    Ärkebiskop emeritus Kari Mäkinen, i Helsingfors domkyrkas krypta 27.10.2018.  

Utarmningen av naturen är verklig och det görs mycket litet för att förhindra detta. Till och med helt vanliga arter i skogen är hotade. Vi kan inte följa med denna utveckling från sidan utan att beröras. En utveckling som får oförutsägbara följder, som våra barn tvingas möta.   

Kyrkan måste som vårt samfund bära sitt ansvar och skydda livet!  

TVÅ AV FÖRSAMLINGENS SKOGSOMRÅDEN SOM ÄR VIKTIGA MED BEAKTANDE AV  

BIODIVERSITETEN

Kimitoöns församling äger två skogsområden, som det skulle vara ytterst viktigt att skydda i sin helhet. Det finns nästan inte alls områden i naturtillstånd på Kimitoön, men det finns förutsättningar att förbättra naturens tillstånd och mångfalden ifråga om artrikedomen, om vi skyddar äldre ekonomiskogar och kärr som ligger intill varandra som helheter. Men om de här gamla skogarna huggs förlorar vi den mångfald som med ny fart nu börjat utvecklas. Vi förlorar dem för följande hundra år och efter det kan det vara för sent att återställa dem.  

BOTTENLÖSPOTTEN

Vi vädjar till församlingen att skydda den del av Bottenlöspottens kärr- och skogsområde som har bevarats från kalhuggning. Området är 60 ha stort och skulle vara en enastående helhet i Västanfjärd, där det nästan inte alls finns skyddad skog. Bottenlöspotten är en sagolik skog med delvis ödemarkstämning, små tjärnar, kärr, berg och till och med kraftiga träd. Den norra kalhuggna delen som ägs av församlingen är å sin sida ett exempel på hur den ohuggna delen skulle förändras genom skogsvårdsåtgärder. Skogens småskalighet och livsmiljön för otaliga arter skulle förstöras totalt.  

Genom skydd skulle den fungera som en oas för naturens mångfald och också som ett fantastiskt rekreationsområde alldeles i närheten av Lammala.   

I Bottenlöspotten finns:  

 1. skogsbevuxna berg 
 2. tädbevuxna kärr   
 3. kärrkanter med skog  
 4. närskog vid små vatten  
 5. fattigmyrar
 6. gammal tallskog på bergsområden 
 7. en liten tjärn på en bergshöjd   
 8. bergsstup   
 9. torrakor och död ved  
 10. talltickor, en indikator på gammelskog   
 11. tallmyrar och fattigmyrar  
 12. tallmyrarna är odikade   
 13. tallmyrarnas trädbestånd är i naturtillstånd 
 14. kraftiga överståndare och döda träd 
 15. en tjärn i mitten på en öppen fattigmyr 
 16. en bäck, som rinner från fattigmyren söderut   
 17. talldominerad karg mo och kalberg 
 18. över 100 år gamla träd  
 19. Småskalig och växlande topografi 

SKOGSPARTI I KRÅKVIK 

Storleken på skogen i Kråkvik gör den synnerligen värdefull med tanke på naturens mångfald, 49 hektar och att den gränsar till den redan skyddade helheten på 350 hektar. Man lyckas skydda bevarandet av naturens mångfald endast om vi kan skapa tillräckligt stora skyddsområden i tillräckligt stor mängd. Splittring och förminskning av livsmiljöerna leder till utarmningen av ekosystemen. I området vid  Stormossen finns det möjlighet för olika intressanter att med gemensamma krafter kämpa mot denna förminskning av livsmiljöerna och få naturen att återhämta sig till förmån för oss alla och isynnerhet för våra barn.    

Staten och Kone Säätiö har här satsat betydligt på skyddet av ett mångsidigt naturområde och intill detta skyddade område finns ett litet skogsområde, som ägs av församlingen. Vi har också vädjat till kommunen, att de för sin del, skulle delta i detta naturtalko och nu hoppas vi att också församlingen skulle vara med i förvekligandet av denna gemensamma dröm.    

I Kråkvik finns:

 1. gamla tallställ på berg   
 2. frisk och torr mo med tallskog  
 3. björkskog   
 4. små odikade tallmyrar och fläckar av fattigmyrar    
 5. kanter av dikesslingor (en före detta bäck) 
 6. blandskog i branterna   
 7. gamla tallar på bergsområden   
 8. undervegetation som bildats naturligt  
 9. litet död ved  
 10. en del vindfällen och torrakor  

Skogarnas viktiga roll inför krisen med biodiversiteten och klimatet 

En skog med gamla träd och döda träd, som fått åldras långsamt är den bästa miljön för hotade fåglar, mossar, lavar och andra organismer. En av de effektivaste metoderna att trygga mångfalden i skogarna är således att vårda åldrande skogar och lämna dem helt och hållet orörda från hyggen och andra skogsvårdsåtgärder. De gamla skogarna och skogarna som kolkälla är kyrkans skatter.  

Det vi gör med våra skogar, gör vi mot oss själva. Kyrkans och församlingarnas ekologiska ansvar har betydande själsliga och teologiska argument. Kärleken och vårt ansvar sträcker sig också till kommande generationer och allt levande. Evangeliet ska förkunnas ”för hela skapelsen” (mark. 16:15). I argumenten till kyrkans miljödiplom finns ytterligare synpunkter över vad det ekologiska ansvaret betyder. 

Vi vädjar till er i församlingen att ni bidrar till det bästa för vårt samhälle och kommande generationer genom att värna om kyrkans skogar och mångfalden i dem i enlighet med dagens ekologiska kunskap. Kyrkan och församlingarna har en stor möjlighet och ännu större skyldighet att för egen del trygga vår livsviktiga skogsnatur. Den är allas vår gemensamma egendom, som vi med förtroende har överlåtit i era händer. Ur tron om skapelsen stiger en stark uppmaning att förhålla sig högaktningsfullt och med kärlek till naturen, där människan ska leva.    

Vi vädjar om bevarande av skogarna i Bottenlöspotten och Kråkvik.   

Kimitoöns Natur rf – Kemiönsaaren luonto ry 

Ritva Kovalainen, ordf.

TILLÄGGSUPPGIFTER 

Meidän metsämme -kansalaisliikkeen vetoomus kirkon metsien monimuotoisuuden turvaamisesta.   (Våra skogar – folkrörelsen för en vädjan om tryggandet av mångfalden i kyrkans skogar)

Enligt METSO- skyddsprogrammet ersätter staten markägaren för värdet av den skyddade skogen. Den här möjligheten skulle församlingen kunna ta, emedan det ger en utmärkt chans att bevara värdefulla skogar. Ytterligare uppgifter:  ​METSO tukee kuntien ja seurakuntien luonnonsuojelutyötä (METSO stöder kommunernas och församlingarnas naturskyddsarbete). 

Andra möjligheter till skyddet av naturen:    

 1. ●  Grundandet av naturskyddsområden 
 2. ●  Försäljning eller donation av skog till Siftelsen för naturarvet sr   
 3. ●  Anslutning till WWF:s program för skogsarvet  
 4. ●  Byte av en ekologiskt värdefull skog mot en ekonomiskog, på eget initiativ.

Presentation av Kimitoöns kommuns skogsbruksstrategi

Kimitoöns natur r.f. föreslår att:

1) Den kommunala skogsvårdsplanen fokuserar på att skydda biologisk mångfald.

 • Värdefulla livsmiljöer, nyckelbiotoper, förekomst av hotade arter och kustskogar bevaras intakta.
 • Död ved lämnas för att öka arternas chans för överlevnad i skogen.
 • Permanenta sparträd lämnas kvar i ekonomiskogar.
 • Stubbar röjs inte.
 • Upphör med utdikning i markerna.
 • Ingen avverkning under sen vår och sommar för att trygga fåglarnas häckning.
 • Lövträd avverkas inte i onödan under avverkningen.

2) För att skydda mångfalden och uppnå klimatmålen utförs ingen kalavverkning i kommunalt ägda skogar.www.jatkuvakasvatus.fi.

 • Kommunen anammar kontinuitetsskogsbruk, dvs. kalhyggesfritt skogsbruk vilket innebär att skogens förmåga att binda och lagra kol fortsätter trots att man utför avverkning i skogen. Detta i motsats till öppna kalavverkningsytor som  är en koldioxidutsläppskälla i 15–20 år. Kalhyggesfritt skogsbruk innebär också att avverkningskostnaderna minskar med cirka 1500-2000 euro per hektar. Tjänster tillhandahålls av t.ex. Arvometsä Oy www.arvometsa.fi Innofor Oy www.innofor.fi och Forest Information Service Silmu Oy www.metsatietosilmu.fi.
 • Avverkningen sker främst som plockavverkning och virket säljs som en stock, vars värde är tre gånger så stort jämfört med massaved.
 • Mindre öppna ytor eller avverkning i fröträdsställning görs vid behov då det finns orsak att skapa strukturella förändringar i markerna.
 • Skogen bevaras i mer varierad form och förnyas naturligt.

3) Kommunen verkställer lagstadgade skyldigheter för att främja naturvård

 • En ny kartläggning över naturvärden i kommunen skogar genomförs och ersätter den tidigare kartläggningen från 2009.
 • Genom Metso-programmet skyddas platser som har betydande naturvärde eller som ligger nära andra skyddade områden och stöder bevarandet av biologisk mångfald.

4) Kommunen ger öppen information om sina skogar, dess förvaltning och skydd

 • På kommunens hemsida skapas en sida som informerar om kommunens skogsfastigheter, skogarnas skötselprinciper samt olika områdens naturvärden.

Har du skog värd att skyddas?

Äger du ett skogsområde med naturvärden och skulle du gärna skydda din skog? Kimitoöns natur rf. erbjuder gratis inventering av naturvärden i skogen och kan ge råd angående skyddsförfaranden. Skyddsprogrammet för bevarande av skogens mångfald i södra Finland, METSO, ger privata skogsägare möjlighet att skydda skog och få ersättning för detta.

Tag kontakt, om du är intresserad av att skydda ditt eget skogsområde: [email protected] tel. 0400 010 885/Panu Kunttu. Mera om METSO-programmet: www.metsonpolku.fi

Kimitoöns natur rf. tar också emot testamenten och gåvor i form av skyddsvärda skogs- och kärrområden.

Kimitoöns natur rf vädjan för att kommunens gamla skogar skyddas

22.2.2013 Kimitoöns natur rf vädjar till beslutsfattarna att merparten av de de över 80 år gamla skogarna, som Kimitoös kommun äger skulle skyddas. I skogsvårdsplanen fastslås att 42 % eller 30,2 ha av de här gamla skogarna ska kalhuggas och 4,6 ha av de 85-år gamla skogarna har redan kalhuggits.

Fortsätt läsa Kimitoöns natur rf vädjan för att kommunens gamla skogar skyddas

2012: Ekologiska Skogsbruksmetoderi Skötseln Av Skogar

Vi föreslår att kommunen Kimitoön och föreningen
Konstsamfundet:

 • går in för nya skogsvårdsplaner enligt principerna för ekologiskt skogsbruk.
 • förbinder sig till den internationella FCS-certifieringen.
 • helt avstår från kalavverkning på skogsområden i närheten av bosättning.
 • i kommunens skogsvård lägger huvudvikten på rekreation, god landskapsvård och naturhänsyn.

Vi föreslår att församlingen på Kimitoön:

 • gör avkall på kraven på ekonomisk vinst från det konventionella skogsbruket. Denna årliga vinst är förhållandevis liten.
 • I stället skulle man gå in för ett skogsbruk med tyngdpunkt på naturhänsyn och skogens rekreationsvärde.

Motion till Kimitoöns kommun:

Fortsätt läsa 2012: Ekologiska Skogsbruksmetoderi Skötseln Av Skogar

Initiativ on skyddande av skogen i Dragsfjärd Stormossen 12.2.2011

Kimitoöns natur har år 2009 låtit utföra en naturvärdesinventering av de skogar som ägs av Kimitoöns kommun. Av utredningen framgår att skogsområdet Stormossen uppvisar strukturella drag som är typiska för gammal skog: trädbeståndet är flerskiktat, där finns många trädarter, liggande trädstammar i olika stadier av förmultning och död ved av olika storlek. Områdets äldsta träd är över 100 år gamla. Skogen består av många små biotoper: bäckstrandsskog, odikad tallmyr, grankärr, sumpskog samt frisk och lundartad mo. Dessa drag vittnar om en variationsrik och värdefull livsmiljö. På området har man funnit bl.a. grön sköldmossa som är klassad som mycket utrotningshotad. I den åldriga granskogen häckar duvhöken och man har även funnit indikatorarterna för gammal skog blodticka och vedticka.

Fortsätt läsa Initiativ on skyddande av skogen i Dragsfjärd Stormossen 12.2.2011

2009 Inventering av naturskogar på Kimitoön

Kimitoöns natur rf. kartlade under år 2009 värdefull skogsnatur ur synpunkten på biologisk mångfald. Detta skedde både i kommunägda skogar, skogar ägda av församlingen och några större privata skogsområden. Resultaten står fritt att använda av skogsägarna.

Med hjälp av inventeringen ville vi finna, definiera och avgränsa skogsbiotoper som uppvisar höga naturvärden. Ett annat mål med inventeringen var att öka kommuninvånarnas kännedom om användningen och skötseln av våra gemensamma skogar och förbättra påverkningsmöjligheterna inom beslutsgången. Kimitoöns
kommun äger ca 400 ha skog inom kommunens gränser. På basen av inventeringen föreslår vi att ca 100 ha lämnas utanför ekonomiskt rationellt skogsbruk.

Inventeringen av naturskogar på Kimitoön (pdf)

Om ekologiskt skogsbruk

Från de bifogade länkarna får du information om ekologiskt skogsbruk, om olika alternativ om skogsbruk och skydd av skog.

INNOFORInnofor Erbjuder mångsidigt

 

Stiftelsen för naturarvetlogor
Stiftelsen för använder donerade medel till att köpa gamla skogar och ansöker om permanent fridlysning av sina skogar.

 

FSCFSC (Forest Stewardship Council)
är det enda certifieringssystemet som stöds av miljöorganisationerna och många bokförläggare föredrar miljöpapper.


Metso-sveMETSO 
 Handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland 2008-2016