Initiativ on skyddande av skogen i Dragsfjärd Stormossen 12.2.2011

Kimitoöns natur har år 2009 låtit utföra en naturvärdesinventering av de skogar som ägs av Kimitoöns kommun. Av utredningen framgår att skogsområdet Stormossen uppvisar strukturella drag som är typiska för gammal skog: trädbeståndet är flerskiktat, där finns många trädarter, liggande trädstammar i olika stadier av förmultning och död ved av olika storlek. Områdets äldsta träd är över 100 år gamla. Skogen består av många små biotoper: bäckstrandsskog, odikad tallmyr, grankärr, sumpskog samt frisk och lundartad mo. Dessa drag vittnar om en variationsrik och värdefull livsmiljö. På området har man funnit bl.a. grön sköldmossa som är klassad som mycket utrotningshotad. I den åldriga granskogen häckar duvhöken och man har även funnit indikatorarterna för gammal skog blodticka och vedticka.

I södra Finland finns det numera endast en liten mängd gammal skog med betydande skyddsvärde och dessa arealer är små. Att skogen är uppdelad i små bitar gör det svårt för arterna att sprida sig från en lämplig livsmiljö till en annan. Av de hotade arterna lever 36 procent huvudsakligen i skog. I Kimitoöns program för hållbar utveckling (Eko-Logiskt, miljömål i Kimitoöns kommun) står det skrivet att skogsvården i de kommunalt ägda skogarna beaktar biologisk mångfald. Eftersom det har konstaterats att Stormossen besitter stor mångfald och betydande naturvärden vore det bästa sättet att bevara mångfalden på detta område att här inrätta ett skyddsområde. Detta skulle också stärka Stormossens närliggande Natura-område.

Kommunerna kan i samarbete med de regionala Närings-, trafik och miljöcentralerna (NTM) utreda möjligheterna att skydda kommunens skogar i enlighet med handlingsprogrammet för att trygga biodiversiteten i skogarna i södra Finland (METSOprogrammet). Processen underlätts av att det redan finns förhandsuppgifter om skogens naturvärden. NTM-centralerna fattar myndighetsbeslut om skyddsområdets gränser och utbetalning av ersättning. Stormossen uppfyller METSO-programmets naturvårdsbiologiska urvalskriterier. Skyddet kan förverkligas t.ex. genom att inrätta ett skyddsområde på kommunens mark eller så att kommunen först säljer skogsområdet till staten.

Åtgärdsförslag: Kimitoöns natur rf föreslår att den av Kimitoöns kommun ägda skogen i Dragsfjärd Stormossen skyddas med stöd av METSO-programmet.