Metsät tarvitsevat lahopuuta

Haluamme turvata metsäluonnon säilymisen monimuotoisena myös tuleville sukupolville – lajiin katsomatta. Metsien luontotyypeistä 2/3 on luokiteltu uhanalaisiksi ja 36 % kaikista uhanalaisista lajeista elää metsissä. Tämä tarkoittaa 800 lajia. Lahopuu on yksi tärkeimmistä metsälajien elinympäristövaatimuksista. Siksi kuolleen, lahoavan puuaineksen säästäminen ja jättäminen metsään on helppo ja tehokas keino auttaa metsälajien tilaa.

Metsät tarjoavat ihmiselle muutakin kuin puuraaka-ainetta. Luonnon tarjoamat ekosysteemipalvelut tarjoavat meille maksutta esimerkiksi ravintokasveja, kuten marjoja ja riistaa. Metsät myös pitävät yllä veden kiertoa, tuottavat meille happea, muodostavat uutta maaperää ja sitovat ravinteita. Monimuotoisella metsällä on myös monenlaisia ihmisen hyvinvointia ja terveyttä edistäviä vaikutuksia. Kun metsäluonto yksipuolistuu, heikkenee sen kyky tuottaa luonnon palveluita ja toipua häiriöistä.

Esitys Kemiönsaaren kunnan metsänhoidon strategiaksi

Kemiönsaaren luonto ry esittää, että: 

1) Kunnan metsäsuunnitelmassa painopisteeksi asetetaan luonnon monimuotoisuuden turvaaminen.  

 • Arvokkaat elinympäristöt, avainbiotoopit, uhanalaisten lajien esiintymät ja rantametsät säilytetään koskemattomina. 
 • Lahopuu jätetään turvaamaan lajiston säilymistä metsäluonnossa.
 • Talousmetsiin jätetään pysyviä säästöpuita. 
 • Kantoja ei korjata. 
 • Kunnostus- ja täydennysojituksista luovutaan. 
 • Hakkuita ei tehdä loppukevään ja kesän aikana lintujen pesinnän turvaamiseksi.
 • Lehtipuustoa ei raivata tarpeettomasti pois hakkuiden yhteydessä. 

2) Monimuotoisuuden turvaamiseksi ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi kunnan omistamissa metsissä ei tehdä avohakkuitawww.jatkuvakasvatus.fi.

 • Kunta siirtyy jatkuvapeitteiseen metsänhoitoon eli metsän jatkuvaan kasvatukseen, jolloin metsän hiilensidonta ja maaperän hiilivarasto jatkuu metsän käsittelystä huolimatta, kun taas avohakkualasta tulee hiilen päästölähde 15–20 vuodeksi. 
 • Myös metsänhoitokulut vähenevät noin 1500-2000 euroa hehtaarilla. 

Palveluita tarjoavat mm. Arvometsä Oy www.arvometsa.fi. Innofor Oy www.innofor.fi ja Metsätietopalvelu Silmu Oy www.metsatietosilmu.fi.

 • Hakkuut tehdään pääosin poimintahakkuina ja puu myydään tukkina, jonka hinta on kolminkertainen kuitupuuhun verrattuna. 
 • Pienaukkoja tai suojus- tai siemenpuuhakkuita tehdään, kun se on metsän  rakennevaihtelun luomisen kannalta järkevää. 
 • Metsä säilytetään erirakenteisena ja se uudistuu luontaisesti. 

3) Kunta toteuttaa lakisääteisiä velvollisuuksia edistää luonnonsuojelua

 • Kunnan metsäomaisuudesta toteutetaan uusi luonnonarvokartoitus, jolla päivitetään vuonna 2009 tehty kartoitus.
 • Suojellaan Metso-ohjelmassa luonnon arvoltaan merkittävät tai muiden suojelualueiden lähellä sijaitsevat kohteet, jotka tukevat monimuotoisuuden säilymistä. 

4) Kunta tiedottaa avoimesti metsistään, niiden hoidosta ja suojelusta

 • Kunnan kotisivuille sivuille luodaan sivu, jolla kerrotaan kunnan metsäomaisuudesta ja sen käsittelyssä käytettävistä periaatteista ja mahdollisista luonnon arvoista. 

Onko sinulla suojelun arvoinen metsä?

Onko omistamallasi metsäpalstalla luonnonarvoja ja haluaisitko suojella metsäsi? Kemiönsaaren luonto ry tarjoaa maksutonta metsän luonnonarvojen kartoitusta ja auttaa metsän suojelun edistämisessä. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSOn avulla yksityiset metsänomistajat voivat suojella metsiensä monimuotoisuutta ja saada siitä korvausta.

Ota yhteyttä, mikäli olet kiinnostunut oman metsäpalstasi suojelusta: [email protected] tai puh. 0400 010 885/ Panu Kunttu. Lisätietoa METSO-ohjelmasta: www.metsonpolku.fi.

Kemiönsaaren luonto ry ottaa vastaan myös testamentteina ja lahjoituksina esim. metsä- ja suoalueita suojeltavaksi.

Kemiönsaaren luonto ry vetoaa kunnan vanhojen metsien säilyttämiseksi

22.2.2013 Kemiönsaaren luonto ry vetoaa päättäjiin, että valtaosa Kemiönsaaren kunnan omistamien yli 80-vuotiaista metsistä säilytettäisiin. Näistä iäkkäistä metsistä 42 % eli 30,2 ha on metsäsuunnitelmassa määrätty avohakattavaksi ja ainakin 4,6 hehtaaria 85-vuotiasta metsää on jo avohakattu.

Jatka lukemista Kemiönsaaren luonto ry vetoaa kunnan vanhojen metsien säilyttämiseksi

2012: Ekometsätalouden menetelmät käyttöön metsien hoidossa

Esitämme, että Kemiönsaaren kunta ja Konstsamfundet:

 • hoitavat metsiään ekometsätalousmenetelmin!
 • sitoutuvat kansainväliseen FSC-sertifikaattiin!
 • luopuvat avohakkuista kokonaan erityisesti asutuksen tuntumassa!
 • kunnan metsänhoidon painopiste tulee olla virkistyskäytössä ja maisemansuojelussa.

Esitämme, että Kemiönsaaren seurakunta:

 • luopuu metsätaloudellisista tavoitteista metsänhoidossa ja ottaa tavoitteekseen maisemanhoidon ja virkistyskäytön.

Aloite Kemiönsaaren kunnalle:

Jatka lukemista 2012: Ekometsätalouden menetelmät käyttöön metsien hoidossa

Aloite Dragsfjärdin Stormossenin metsän suojelemiseksi 12.2.2011

Kemiönsaaren kunnan omistamien metsien luonnonarvot kartoitettiin Kemiönsaaren luonto ry:n toimesta vuonna 2009. Selvityksessä ilmeni, että Dragsfjärdin Stormossenin metsäalueelta löytyy vanhan metsän rakennepiirteitä: puuston erirakenteisuutta, useita puulajeja, eriasteisesti lahonnutta maapuuta ja monen kokoista kuollutta puustoa. Alueen vanhimmat puut ovat yli 100-vuotiaita. Metsä koostuu useista pienialaisista elinympäristöstä: puronvarsimetsästä, ojittamattomasta rämeestä, korvesta, metsäluhdasta ja tuoreesta sekä lehtomaisesta kankaasta. Nämä piirteet kertovat monimuotoisesta, arvokkaasta elinympäristöstä. Alueelta on löytynyt mm. erittäin uhanalaiseksi luokiteltu lahokaviosammal, vanhoissa kuusikoissa pesivä kanahaukka sekä vanhan metsän indikaattorilajit viinikääpä ja riukukääpä.

Jatka lukemista Aloite Dragsfjärdin Stormossenin metsän suojelemiseksi 12.2.2011

2009 raportti Kemiönsaaren metsien luontoarvoista

Kartoituksella pyrittiin tunnistamaan, määrittämään ja rajaamaan luonnonarvoiltaan arvokkaimmat metsäkohteet. Kartoituksen yhtenä tavoitteena oli myös lisätä asukkaiden tietoisuutta yhteisten metsiemme käytöstä ja hoitotavoista sekä parantaa mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon. Kemiönsaaren kunta omistaa noin 400 hehtaaria metsää eripuolilla ja selvityksen perusteella ehdotamme noin 100 hehtaarin jättämistä taloudellisen toiminnan ulkopuolelle.

Raportti Kemiönsaaren kunnan metsien luontoarvojen kartoituksesta 2009 (pdf)

Ekologisesta metsänhoidosta

Oheisista linkeistä saat tietoa ekologisesta metsänhoidosta, erilaisista vaihtoehdoista metsienhoitoon ja -suojeluun.

INNOFORInnofor tarjoaa monimuotoista metsänhoitoa.

 

Luonnonperintösäätiölogor
ostaa lahjoitusvaroin vanhoja metsiä suojeltavaksi.

 

FSC FSC(Forest Stewardship Council)
(Hyvän metsänhoidon neuvosto)FSC sertifikkaatti perustuu kymmeneen pääperiaatteeseen ja niihin liittyviin metsänhoidon kriteereihin.

 

METSOMetso-sve Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma 2008-2016.