Aloite Dragsfjärdin Stormossenin metsän suojelemiseksi 12.2.2011

Kemiönsaaren kunnan omistamien metsien luonnonarvot kartoitettiin Kemiönsaaren luonto ry:n toimesta vuonna 2009. Selvityksessä ilmeni, että Dragsfjärdin Stormossenin metsäalueelta löytyy vanhan metsän rakennepiirteitä: puuston erirakenteisuutta, useita puulajeja, eriasteisesti lahonnutta maapuuta ja monen kokoista kuollutta puustoa. Alueen vanhimmat puut ovat yli 100-vuotiaita. Metsä koostuu useista pienialaisista elinympäristöstä: puronvarsimetsästä, ojittamattomasta rämeestä, korvesta, metsäluhdasta ja tuoreesta sekä lehtomaisesta kankaasta. Nämä piirteet kertovat monimuotoisesta, arvokkaasta elinympäristöstä. Alueelta on löytynyt mm. erittäin uhanalaiseksi luokiteltu lahokaviosammal, vanhoissa kuusikoissa pesivä kanahaukka sekä vanhan metsän indikaattorilajit viinikääpä ja riukukääpä.

Etelä-Suomessa on jäljellä hyvin vähän suojeluarvoiltaan merkittäviä vanhoja metsiä ja niiden pinta-alat ovat pieniä. Metsien pirstoutuminen vaikeuttaa lajien siirtymistä sopivalta elinalueelta toiselle. Uhanalaisista lajeista 36 prosenttia elää ensisijaisesti metsissä. Kemiönsaaren kunnan ympäristötavoitteisiin (Eko-loogista –ympäristötavoitteet Kemiönsaaren kunnassa) on kirjattu, että kunnan omistamien metsien hoidossa huomioidaan luonnon monimuotoisuus. Koska Stormossenin metsän on todettu olevan monimuotoinen ja luonnonarvoiltaan merkittävä, luonnon monimuotoisuuden vaaliminen tällä alueella toteutuisi parhaiten suojelualueen perustamisella. Tämä tukisi myös osaltaan läheistä Stormossenin Natura-aluetta.

Kunnat voivat yhteistyössä alueellisten Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) kanssa selvittää kunnan omistamien metsien suojelumahdollisuuksia Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO-ohjelma) kautta. Tässä prosessissa auttaa, jos etukäteistietoja metsien luonnonarvoista on jo olemassa. ELY-keskukset tekevät viranomaisena päätöksen suojelualueen rajoista ja maksettavasta korvauksesta. Stormossenin metsä täyttää METSO-ohjelman luonnonsuojelubiologiset kriteerit. Suojelun voi toteuttaa esimerkiksi perustamalla suojelualue kunnan maille tai myymällä kohde ensin valtiolle.

Toimenpideehdotus: Kemiönsaaren luonto ry esittää Kemiönsaaren kunnan omistaman Dragsfjärdin Stormossenin metsäalueen suojelemista METSO-ohjelman avulla.