MÖJLIGT FÖR KIMITOÖN ATT BLI EN BANBRYTARE INOM NATURFRÅGOR – DEN HÄR GÅNGEN PÅ RIKTIGT

Kimitoön kommun förbereder ett nytt miljöprogram och kommunen genomför en webbenkät i ämnet.

 Länk till enkäten: https://link.webropolsurveys.com/S/E9F9E44F36F83B6F

Kimitoöns kommun förbereder ett nytt miljöprogram, som i bästa fall kan göra vår mångsidiga skärgårdskommun till en pionjär inom hållbar utveckling, exemplarisk i hela Finland. Ett ambitiöst och omfattande miljöprogram skulle mångsidigt ta i beaktande naturmiljön, bebyggd miljö och vattendragen.

Risken finns att det nya miljöprogrammet inte tar i beaktande miljöaspekter tillräckligt mångsidigt och övergripande. Detta vore en stor förlust för både natur och invånare på Kimitoön. Miljöprogrammet kan i värsta fall bli en värdelös deklaration, fylld av vackra, ärelystna ord och tankar men tomt på innehåll.

Miljöprogrammet bör förutom att ha ambitiösa mål, också beakta uppföljandet och evalueringen av programmet och programmet borde ha klara delmål och rapporteringsplikt. Förverkligandet bör uppföljas och programmet förpliktiga alla kommunens verksamheter. Dessutom bör miljöprogrammet innehålla styråtgärder för kommuninvånare och andra aktörer, som minskande av företagens utsläpp och minskning av belastningen på miljön. 

Programmet måste vara heltäckande och omfatta helheter åtminstone inom energilösningar, traffik, jordbrukets utsläpp, skogsanvändning, utsläpp i vattendrag, avfallshantering, markanvändning och stadsplanering, byggbranschen, återvinning, utbildning, offentliga anskaffningar och tjänster.

Vid utarbetandet av miljöprogrammet är det ytterst viktigt att kommunen beaktar kommuninvånarnas åsikt. Kommunen har, initiativ av Kimitoöns Natur rf, inkluderat kommuninvånarna genom att framställa en öppen enkät angående miljöprogrammet

Det är Kimitoöns Natur rf:s starka åsikt att miljöprogrammet görs med sakkunnigas hjälp och att det kommer att konsulteras experter inom olika miljöområden.

Kimitoöns natur rf önskar att Kimitoöns kommun genom det nya miljöprogrammet kunde inspirera också andra mindre och större kommuner och genom sitt eget exempel fungerar som en föregångare. Det skulle absolut ha inverkan på kommunens image och attraktionskraft. Kommunen bör fungera som en stark dragare och som ett exempel vid förändringar.

Sist och slutligen är det i alla fall fråga om naturens och miljöns bärkraft. Enligt forskarna är vi den sista generationen, som kan förhindra en katastrofal klimatkris och naturförstörelse. Också små aktörer har inverkan, i synnerhet om utsläppen är stora i förhållande till aktörens storlek.

Vi uppmuntrar varmt alla kommuninvånare, fritidsboende, föreningar och företag att svara på enkäten, som stängs 15.3. Det tar 10-15 min att svara på förfrågan. Vi vill se att Kimitoöns kommun agerar mera mot klimatförändringen och mot hot för naturens mångfald, samt att kommunen har en trovärdig vision för naturen och en hållbar framtid.

Länk till enkäten: https://link.webropolsurveys.com/S/E9F9E44F36F83B6F

Nedan hittar du Kimitoöns natur rf’s åsikter om de öppna frågorna i webbenkät.

Kimitoöns Natur rf’s styrelse &
ordförande Ville Laitinen

KIMITOÖN NATUR RF’S EXEMPEL TILL DE ÖPPNA FRÅGORNA

Man kan svara fram till den 15.3, vilket vi varmt vill uppmuntra till. Det tar ungefär 15 minuter att fylla i.

 Länk till enkäten: https://link.webropolsurveys.com/S/E9F9E44F36F83B6F

Vi vill se Kimitoöns kommun som en aktör som tar sitt ansvar i kampen mot klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald. Kommunen kan göra detta bland annat eftersom kommunen bestämmer om markanvändning och -planering, som är en nyckelfråga för miljön

I enkätens kryss i rutan kan du prioritera frågor enligt eget tycke. Vi hoppas framför allt att kommunen får starka meddelanden om skogar, hav, klimatåtgärder och markplanering. 

Vi har samlat idéer nedan för att ge inspriation till att svara på de viktiga öppna frågorna. De här punkterna kan användas som inspiration eller användas som grund när ni svarar. Det viktigaste är att miljö- och naturförsvararna får sin röst hörd. 

3. Kimitoöns naturmiljö, dess tillstånd och framtid?

FRÅGA: Är du orolig över Kimitoöns naturmiljö, dess tillstånd och framtid? (Om du vill kan du motivera svaret i textrutan)

Bekymmersamt är nu:

Det är oroande hur naturens mångfald och de värdefulla kolsänkorna minskar på Kimitoön. Enormt stora kalhyggen finns överallt på ön och till och med i den yttre skärgården. “Skogarna” som återstår är mycket kraftigt behandlade trädåkrar, där naturens mångfald har minskat. Med jämna mellanrum lyfter till och med de nationella medier fram foton och rubriker om de väldigt stora kalhyggena på Kimitoön, när medierna behöver varnande exempel från södra Finland. Det här är knappast bra för kommunens image och vi får hoppas att man förstår detta också i kommunen. Kommunen bör fungera som en aktiv stark dragare och visa exempel till förändring och kräva hållbarhet av alla kommunens aktörer.

I de återstående skogarna i naturtillstånd har arterna, bl.a fågelbeståndet minskat och blivit ensidigt och allt flera arter är utrotningshotade och kan mera sällan ses i skogarna.

Skadliga främmande arter blommar på hela ön och i ytterskärgården. Detta försvagar levnadsförhållandena för arterna på landsbygden och i skärgården och arternas möjligheter att klara sig när landskapet förändras.

På sommaren är vattendragen i värsta fall en gröt av blåalger, som en följd av att jord- och skogsbruk belastar våra känsliga labyrintiska skärgårdsvatten.

Obebyggda holmar och stränder blir hela tiden allt färre, trots att kommunen lätt skulle kunna påverka i miljöärenden genom planering.

Oro för framtiden:

När naturens nuvarande tillstånd är så här, blir det svårt att önska sig en bättre framtid. Synnerligen stor oro och misstro över framtiden orsakar kommunen och de stora markägarna och aktörerna i kommunen, som har en nedvärderande inställning till miljöärenden. Kommunen har inte heller tagit en aktiv roll för att förbättra eller ingripa i miljöns tillstånd.      

Det nya miljöprogrammet kan dock leda till en förändring! I synnerhet om programmet utarbetas med hjälp av sakkunniga och att målen i programmet är ambitiösa, innehåller noggranna mätare samt arbetsredskap för uppföljning och utvärdering. Miljöprogrammet bör absolut involvera, beröra och förpliktiga alla enheter i kommunen. I annat fall kommer alla saker att fortsätta som förut. Kimitoön bör överge det undermånliga och medelmåttliga och bli en föregångare.       

10. Räkna upp max. tre miljöaspekter eller naturplatser som du är speciellt nöjd med i dag.

Exemplen nedan visar att det är möjligt att förverkliga betydande insatser. Genom att mångdubbla kunnandet och insatserna kan Kimitoöns kommun bli en än mer lockande plats för invånare, aktiviteter och näringsliv.

Bland andra dessa är bra exempel (men kom gärna med egna exempel)

 • Örö och naturturism
 • skydd av skogar i Purunpää
 • återvätning och restaurering av naturområden i Kulla och Stormossen
 • Sjölax-gårdens nötkreatur på naturbete
 • Dalsbruks och Senatsbergets skogar och naturstigar
 • Skärgårdshavets nationalpark
11. Räkna upp max. tre saker som du anser bör utvecklas gällande hanteringen av miljöärenden, i den fysiska naturmiljön och vad kommunen bör satsa på under de närmaste åren?

Frågor, som kunde lyftas fram bland de  max. tre sakerna: 

 • markplanering och markanvändning bör styras av perspektiv som skydd av biologisk mångald, klimat och undvikande av överkonsumtion.
 • Kommunen satsar på internt kunnande och förmåga (t.ex. kontinuitetsskogsbruk med miljöhänsyn bör kunnas av entreprenörer på ön och kännas till av alla intressenter) 
 • Kommunen skyddar permanent minst 30 % av kommunens skogar och frångår kalhyggen i kommunens ekonomiskogar. I skogsplanerna beslutar man att spara död ved, undvika dikning/dikesrensning, främja blandskog och att skogarna har träd av olika ålder i olika stadier av kretsloppet. Kommunen främjar naturhänsyn bland alla kommunens skogsägare. 
 • Kommunens parkområden förändras till ängar och ängsmarker, oh man lämnar döda träd som död ved. Planterade importerde växter ersätts med inhemska arter och man främjar en kontrollerad mindre intensiv skötsel, som främjar den biologiska mångfalden. 
 • Värdefulla kulturlandskap sköts för att bevara deras höga biologiska mångfald.
 • Med markplanering skyddar man obyggda stränder i skärgården. Mellan- och ytterskärgårdens stränder är ett internationellt unikt naturvärde på Kimitoön. Fritidsbyggande vid stränder tär på den biologiska mångfalden i skärgården och ökar på störningarna för arter och habitat. 
 • I el- och värmeförsörjningen avslutas användning av fossila bränslen senast 2025 och man minskar på beroendet av förbränningsbaserade tekniker. I kommunens värmeverk bränner man inte grövre stamved, döende träd eller stubbar. 
 • Kommunen främjar aktivt som initiativtagare och/eller investerare kommunens egenförsöjrning av el, transporter och värme genom att främja solkraft och -värme, bergvärme samt vindkraft samt biogas. Detta ska göras på ett inklusivt sätt som tryggar naturvärden, invånarnas välmående samt den lokala acceptansen. 
 • Kommunen sätter upp ambitiösa mål för cirkulär ekonomi (minskad användning, återanvändning och återvinning) för material, vatten och energi. 
 • Kommunen skapar styrmedel för att kommuninvånare och andra aktörer (ink företagen) övergår till kolneutralitet bl. a genom kommunikation, utbildning, stöd och miljöfostran.
 • I den offentliga upphandlingen och servicen lyfts miljöaspekterna upp som främsta kriterium.  
13. Om du svarade ”formuleringen behöver utvecklas” på förra frågan, beskriv hur du vill formulera:

1. Det behövs ett jämförelseår för klimatmålen. Kommunen bör sträva till kolneutralitet – kolbindningen bör överstiga utsläppen på kommunens område senast 2030. Kompensation behövs inte. Kommunen borde t.ex avstå från fossila bränslen i uppvärmningen före 2025 och i trafiken före 2035.

2. Att stoppa minskningen av mångfalden är viktig i kommunen. Fokus hur den mäts och hur den konkret främjas.

3. Tillståndet i vattendragen i kommunen utvecklas till det bättre fram till 2025 och är bra senast 2035.

14. Ordet är fritt! Här kan du t.ex. (500 tecken)

VÄLJA HÄR:

Miljöprogrammet är ett viktigt arbetsredskap för en hållbar framtid i kommunen, människors och naturens välmående, en garanti för näringarna samt för kommunens image. Därför är det mycket viktigt att miljöprogrammet är uppgjort med hjälp av experter.

I det här frågeformuläret är det inte möjligt att ge ideer, men modell kan lånas från t.ex miljöprogrammet för kommunen Ii och Lahtis stad. 

Jag vill gärna i ett tidigt skede kommentera utkastet till miljöprogrammet! 

Miljöprogrammet bör vara ambitiöst och en föregångare!

Enligt forskarna är vi den sista generationen som kan motarbeta en katastrofal klimat- och naturkris. Läget är oroväckande och viktiga åtgärder kan inte längre skjutas fram i tiden. 

Även naturtyperna och arterna på Kimitoön är hotade, och även på Kimitoön behöver insatserna öka. Kimitoöns kommun kan vara en föregångare – som så många andra ö- och skärgårdssamhällen världen över.

Tack för att du tog dig tid att svara! Här hittar du länken ännu en sista gång. https://link.webropolsurveys.com/S/E9F9E44F36F83B6F

Naturkväll och Höstmötet 10.12.2021

Kallelse till höstmötet och en naturkväll 10.12.2021

Kimitoöns natur rf bjuder härmed in alla naturvänner för att fira kvällen i Westers den 10.12.2021 kl 18.00. Adress Finnuddsvägen 1255, Kimito.

Naturkvällen inleds med det stadgeenliga höstmötet. Föreningen väljer ny ordförande och nya medlemmar till styrelsen för de som är i tur att avgå. Nästa års verksamhet fastställs också. Alla som är intresserade av att verka för naturen på sin hemort är välkomna att delta.

Kimitoöns naturs miljöpris för år 2021 offentliggörs också under kvällen.


Kvällen avslutas med Jimmy Träskelins musikframförande: Iakttagelsehäfte – sånger om fåglar och människor.


Jimmy Träskelin är sångare – kompositör, fotograf-grafiker och fågelskådare. I Träskelins framförande får vi höra sånger ur hans andra soloalbum. Sångerna uppstår i fantasin, som Träskelins fågelobservationer och naturupplevelser har fött under årens lopp. Sångernas namn berättar om naturen : Punavarpunen,
Sepelkyyhky, Lehtopöllö. Sångernas budskap ger en inblick i hur den mångsidig naturen ger människans liv innehåll, med eller mot hennes vilja.


HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!

Kallelse till vårmöte med vargen som tema i ett webbinarium 30.3.2021

Kimitoöns natur rf:s stadgeenliga vårmöte hålls via Teams kl 18.00 med beaktande av regeringens regler att undvika fysiska möten. Ett begränsat antal (max 6 personer) kan delta fysiskt på mötet på adressen, Labbölevägen 261, Mark, ifall elektronisk kontakt inte är möjlig. Efter mötet hålls ett webbseminarium om vargen.

Sänd en anmälan om deltagande till adressen [email protected] och vi sänder en länk till mötet.   

Leena Vilkka: Vargen – hatad och älskad, 30.3. kl. 18.30

FD, miljöfilosof docent Leena Vilkka berättar om vargen i vår kultur; förändringen från ett hatat skadedjur till ett skyddat och älskat hunddjur, hunden i våra skogar. Vargen har varit utplånad och tjuvjagad ända in i våra dagar. Det största hotet för vargen är människan. Inställningen till och värderingen av vargen och naturen i allmänhet reglerar hur vi behandlar vargen och naturen. Vilkka efterlyser en högaktning av naturen och därmed en ny förståelse för vargen. Vargen förtjänar sitt värde som en medveten och kännande varelse, ett socialt flockdjur, hundens stammoder.  

Föreläsningen sker via Teams och alla intresserade kan anmäla sig på adressen [email protected]  . En kallelse länk sänds till de som anmäler sig.    

Bild: Yrjö Sepänmaa

KALLELSE TILL ÅRMÖTEN 26.11.2020 KL 18:00

Med anledning av de rekommendationer som landet regerings givit om undvikande av sammankomster, beslöt Kimitoöns Natur rf under våren flytta fram föreningens stadgeenliga vårmöte. Föreningens kommande möten kommer också att ordnas virtuellt.  

KALLELSE till Kimitoöns Naturs rf s vårmöte och höstmöte torsdag den 26.11.2020 kl 18.00.  

Med anledning av den rådande coronasituationen ordnas de stadgeenliga medlemsmötena nu virtuellt och båda efter varandra. Vid mötet behandlas vår- och höstmötets stadgeenliga ärenden. 

Du kan delta i mötet genom att anmäla dig på adressen [email protected] och uppge din e-postadress. Uppge som ämne för e-posten ILMOITTAUTUMINEN KOKOUKSEEN 26.11. 

Mötet ordnas via TEAMS.

Slemsvampar, höstmöte och 40-års jubileum 17.11.2019

Kimitoöns Natur rf. firar sina 40 år med film, höstmöte och en jubileumsfest i Dalsbruk söndagen den 17.11.2019

Program

15:00 i Bio Pony: Creeping Garden– ett dokument från 2014 / 81 minuter om de spännande slemsvamparna. Gratis inträde. ( Stallsbackavägen 10, 25900 Kimitoön)Filmen Creeping Garden berättar om de spännande och konstiga slemsvamparna och för iakttagaren på en resa till en värld med märkliga organismer. I filmen beskrivs slemsvamparnas tillväxt bl.a. genom användning av timelapse teknik, varvid svamparna verkar nästan psykedeliska! Filmen som gjorts av Tim GrabhamochJasper Sharpinstuderar forskarnas, svampvetenskapsmännens och konstnärernas arbete utom det vanliga och deras förhållande till de enastående plasmodiala slemsvamparna.

16:45 föreningens höstmöte(se inbjudan nedan).

17:15 börjar jubileumsfesten i Strandhotellet (Dalsbruksvägen 694).

Vi firar den långsiktiga verksamheten för naturskyddet och skyddet av Purunpää med en festsupe´. Förhandsanmälan före 10.11 på adress [email protected] eller per telefon 0405478464. Supe´kortet kostar 20 €, barn gratis.


Kallelse till höstmöte

Föreningens höstmöte för samtliga medlemmar hålls söndagen den 17.11 kl 16.45 i Bio Pony i Dalsbruk. Vid höstmötet behandlas stadgeenliga ärenden, såsom följande års verksamhet och val av nya styrelsemedlemmar istället för de som är i tur att avgå. Är du intresserad av att delta i verksamheten för naturskyddet? Hjärtligt välkommen !

Arbetsgrupp för vargrevir på Kimitoön

Finlands viltvårdscentral önskar grunda en arbetsgrupp på Kimitoön, vilken koordineras av viltcentralen. Detta emedan det finns ett vargpar, som redan i två år fått ungar. Arbetsgruppens centrala uppgift är att diskutera och förmedla kunskap om vargen och vargreviret, samt ge lokala synpunkter åt viltförvaltningen. Målsättningen är också att försöka minska de skador som orsakas av vargen genom förebyggande åtgärder. Koordinator på riksnivå är specialplanerare Mari Lyly.    

Finlands viltvårdscentrals viltplanerare Jörgen Hermansson berättar om situationen under de två tidigare åren i vargreviret på Kimitoön. Insamlingen av DNA-prov har gått bra i samarbete med olika kontakter och nu vet man att vargparet består av två syskon, som i år fått sin andra kull (troligtvis 3 – 4 valpar). Den ena valpen från i fjol har troligtvis stannat i flocken som så kallad barnvakt. Det har förekommit mycket få skador, men man har upplevt sociala problemen och jakten har påverkats negativt och försvårats.

Man har gjort beslut att grunda en revirsamarbetsgrupp och att viltvårdsföreningens verksamhetsledare Stenström sammankallar till ett konstituerande möte. Kimitoöns natur rf. har valt Gunilla Awellan som sin representant i arbetsgruppen.

Uppgifter om vargen finns på:

Luken Susikanta-arvio 2019 

Jos kohtaat suden metsässä

Lasse Kylänpää om boken Linnuntie i Sagalund den 8.12. 2015 kl 18

Kom och njut av redaktören, fotografen och författaren Lasse Kylänpääs föredrag 8.12. kl 18  i Oskarssalen i Sagalunds huvudbyggnad, Museivägen 7, Kimito.  Kylänpää, som bor i Salo och på Kimitoön, berättar om sin bok Linnuntie (Maahenki, 2015) som har kommit ut denna höst. I boken får man resa med flyttfåglar, som är bekanta från diverse ordspråk, genom Europa ända till Sydafrika. En del av bilder är från Kimitoön och boken är finalist i Årets naturbok 2015 -tävling. Gratis inträde. Välkommen!

Läs mera om författaren och boken

Lasse Kylänpää Kimitoöns natur

Foto: Lasse Kylänpää

Medlemmarnas stadgeenliga höstmöte hålls kl 19.30. Efter föredraget, före själva mötet, dricker vi kaffe.

På höstmötet behandlas stadgeenliga ärenden. Vi besluter om nästa års verkasamhet och medlemsavgift och vi väljer styrelsens nya medlemmar som efterträder de som är i tur att gå ur styrelsen. Det är av största vikt för verksamhetens fortsättning att få med nya frivilliga, som är intresserade av föreningens verksamhet. Verksamheten är frivillig och även de aktiva medlemmarna gör sitt föreningsarbete frivilligt.

Är du intresserad av att komma med? Eller vill du på något annat sätt delta i  naturskyddsarbete? Just nu är rätta tiden att anmäla sig, för det är nu vi besluter om nästa års verksamhet! Ta kontakt via e-post [email protected]och/eller delta i höstmötet.

Alla som är intresserade av Kimitoöns natur är hjärtligt välkomna!

linnuntie2

Foto: Lasse Kylänpää

Naturveckan 9.-13.2. 2015 i Kimitoöns bibliotek

Finlands naturskyddsförbund, tillsammans med biblioteken i Finland, arrangerar återigen temaveckan ”Luonto lainassa”, naturen bara ett lån. Kimitoöns fina bibliotek deltar också i den landsomfattande kampanjen och utställer naturböcker som även får lånas.

Kimitoöns natur rf. håller i egenskap av lokalförening en sagostund på finska med Kristiina Tiainen i Dalsbruks bibliotek måndagen den 9.2. kl. 9.45.

Lite senare på våren, onsdagen den 4.3. kl. 9.30 håller Pentti Vähätalo en sagostund om naturenpå finska i Kimitos bibliotek.

Välkomna med!

Kallelse till höstmötet den 25.11. 2004 kl 18

Föreningens stadgeenliga höstmöte hålls tisdag 25.11.kl 18 i Kimito i Sagalund i Oskarsalen i huvudbyggnaden, Museivägen 7. Före höstmötet behandlar vi det aktuella läget angående Konstsamfundets avsikter att fällla skog i Purunpää och Dalsbruk. Därefter följer korta inlägg under temat ”Visdom i naturen.” Kaffeservering.

På höstmötet behandlar vi föreningens stadgeenliga ärenden. Vi beslutar om nästa års verksamhet, medlemsavgift samt väljer nya medlemmar i styrelsen i stället för dem som står i tur att avgå. Styrelsen behöver alltid nya medlemmar, kunde du vara intresserad av att ställa upp? Eller är du intresserad av att delta i arbetet för naturskydd på något annat sätt? Kan du kanske följa upp aktuella planeritningar, eller ställa upp som guide i naturen, föreläsare, bloggare, vägkostansvarig? Giv dig till känna, nu är det tid att slå fast verksamheten för nästa år!

Du är varmt välkommen!