Ålandsbanken beviljar stöd till Kimitoöns natur rf:s lokala Östersjöarbete

Kimitoöns natur rf har beviljats ​​9 000 euro i finansiering från Ålandsbankens Östersjöprojekt för projektet ”700 hektar miljöåtgärder till förmån för Östersjön”. Projektet genomförs år 2025, som en del av Kimitoöns kommuns 700-årsjubileum, då föreningen också vill fira Kimitoöns mångsidiga natur. 

”Skärgårdshavets näringsbelastning kommer från spridda källor på land. Vi vill genom kampanjen synliggöra kopplingen mellan markanvändning och Östersjöns tillstånd, och därigenom uppmuntra till nya miljöåtgärder”, understryker Otto Bruun, vice ordförande i Kimitoöns natur rf.

Tidpunkten för projektet är idealisk, eftersom Kimitoöns kommun nyligen har valts ut som ett pilotområde för att förbättra tillståndet i Skärgårdshavet. Fördelarna med minskad näringsbelastning ses först nära kusten.

Syftet med projektet är att inspirera frivilliga, markägare, Kimitoöns kommun, stiftelser, församlingen och andra aktörer att delta i aktiviteter för att förbättra tillståndet i Skärgårdshavet och den biologiska mångfalden samtidigt. Här kan även Ålandsbankens nätverk ge stöd.

Kommunens invånare och sommarboende kan delta i kampanjen genom till exempel talkoläger. Självklart har markägarna en central roll i projektet.

“Förhoppningsvis kan vi för vår del sänka tröskeln så att ännu fler markägare vill ta till verktyg som det i många fall redan finns finansiering för”, fortsätter Bruun.

Det kan till exempel handla om det statliga METSO (Södra Finlands skogsmångfaldsprogram) för skogsmarker, Helmi livsmiljöprogrammet (för andra livsmiljöer med höga naturvärden och återställning) samt EU:s jordbruksstöd, genom vilka man kan få stöd för till exempel utvidgning av skyddszoner eller användning av exempelvis höstsäd eller täck- och mellangrödor.

Detaljerna i projektet kommer att planeras under 2024 med olika samarbetspartners och själva projektet kommer att genomföras 2025.

Föreningen välkomnar alla typer av initiativ och idéer kopplat till temat.

Mer information: