Höstmöte den 12.11. i Labbnäs

Inbjudan till höstmöte lördagen den 12.11.2016 kl 16:30

Föreningens stadgeenliga höstmöte hålls i bastukammaren i Labbnäs semesterhem, Labbnäsvägen 66, 25870 Dragsfjärd. Vid höstmötet behandlas föreningens stadgeenliga ärenden. Vi besluter om nästa års verksamhet och vi väljer också nya medlemmar till styrelsen istället för de som är i tur att avgå. Är du intresserad av att vara med? Vi bjuder på saft på granskott och te, men du kan ta med litet smått och gott till knytkalaset.  Hjärtligt välkommen!

Bastu

Efter mötet finns det möjlighet att bada bastu och ta ett dopp i Dragsfjärden för en bastuavgift på 6 €. Ta handduk med ifall du är intresserad.

Välkommen även till skogsutflykt till Hammarsboda före mötet!

Inbjudan: vårmöte 31.3.2016

Inbjudan till Kimitoöns naturs vårmöte i Söderlångviks Sundsvedja, och till en rundtur på naturstigen och dess fina klippiga landskap torsdagen den 31 Mars kl. 17.30.

Vi möts vid Villa Sundsmedja (Sundsvedjavägen 195 Kimitoön) kl. 17.30 och därifrån promenerar vi till vindskyddet i Sundsvedja. Vårmötet börjar i Villa Sundsmedja vid havet cirka 19.00 och efter mötet är ordet fritt.

Bastun är varm och man kan möjligtvis även doppa sig i havet. Ta gärna med dig handduk och lite knytkalasmat.

Gemensamma transporter kan du fråga efter på vår Facebook-sida eller genom att ringa ordförandet Ritva tel. 040-547 84 64.

Varmt välkomna att förbättra världen. Eller helt enkelt att må bättre i naturens sköte.

Kallelse till extraordinarie medlemsmöte den 4.2. 2016

För att vi på höstmötet den 8 december 2015 inte kunde välja ny ordförande, och nu har hittat en som vill ta uppdraget, kallar vi till extraordinarie möte torsdagen den 4. februari klo 18 i Kimitos vindskydd.

Jäsenkokous_Möte för medlemmar 4.2.2016

Det finns många stigar till vindskyddet.

  1. Du kan träffa och följa Teija kl.17.40 i Fullmäktigevägen 15, nära början av Jordgubbsvägen.

2. Ta andra stigen bakom Hälsocentralen

Näyttökuva 2016-01-21 kohteessa 13.33.59

3. Eller hitta din egen väg med hjälp av kartan (vindskyddet är nära knutpunkten). Kolla också nyare kartan på sidan Kimito Motionsspår i Facebook.

Välkommen!

Med vänlig hälsning,

Styrelsen av Kimitoöns natur rf

Medlemsbrev 2/2015

Hej, Kimitoöns natur rf:s medlem!

KALLELSE TILL HÖSTMÖTET 8.12.2015 KL 19.30

 Medlemmarnas stadgeenliga höstmöte hålls tisdagen den 8.12. kl 19.30 i Kimito i Oskarssalen i Sagalunds huvudbyggnad, Museivägen 7.

Före det egentliga mötet får vi njuta av redaktören, fotografen och författaren Lasse Kylänpääs föredrag. Kylänpää, som bor i Salo och på Kimitoön, berättar om sin bok Linnuntie (Maahenki, 2015) som kommit ut denna höst. I boken får man resa med flyttfåglar, som är bekanta från diverse ordspråk, genom Europa ända till Sydafrika. Efter föredraget, före själva mötet, dricker vi kaffe.

På höstmötet behandlas stadgeenliga ärenden. Vi besluter om nästa års verkasamhet och medlemsavgift och vi väljer styrelsens nya medlemmar som efterträder de som är i tur att gå ur styrelsen. Det är av största vikt för verksamhetens fortsättning att få med nya frivilliga, som är intresserade av föreningens verksamhet. Verksamheten är frivillig och även de aktiva medlemmarna gör sitt föreningsarbete frivilligt.

Agenda Höstmötet_Syyskokous 2015 (PDF)

Är du intresserad av att komma med? Eller vill du på något annat sätt delta i  naturskyddsarbete? Just nu är rätta tiden att anmäla sig, för det är nu vi besluter om nästa års verksamhet! Ta kontakt via e-post [email protected]och/eller delta i höstmötet.

Alla som är intresserade av Kimitoöns natur är hjärtligt välkomna!

FJOLÅRETS VERKSAMHET

När man ser tillbaka på föreningens verksamhet i fjol kan man se att förra året var ganska arbetsamt. Det blev säkert en hel del ogjort och viktiga saker har eventuellt gått förbi utan att föreningen reagerat, men med hänsyn till nuvarande resurser anser jag att vi lyckats med vår uppgift riktigt bra. Själv kommer jag speciellt att minnas Vilda blommornas utflykt till Örö och höstens talkodagar för att bekämpa främmande växtarter samt deltagandet i skördemarknaden i Dalsbruk. Det har varit intressant att diskutera med föreningens medlemmar och med andra av naturskydd intresserade människor om skärgårdsnaturen och om t ex vikten av att bevara gamla skogar. Det har varit lärorikt att ha fått bekanta sig med takorganisationen Natur och Miljö och med aktörer inom Finlands Naturskyddsförbund. Även utbyte av erfarenheter med grannföreningen SSLY (Salon Seudun Luonnonsuojeluyhdistys) har varit nyttigt. Det är oerhört glädjande att så många privatpersoner och andra aktörer tack vare olika former av samarbete har tagit kontakt, även om vi inte alltid haft möjlighet att ta tag i alla förslag som kommit in. Föreningens Facebook grupp har vuxit stadigt och det har visat sig att den fungerar ypperligt som kanal för att dela erfarenheter och bilder samt för att ställa frågor beträffande föreningens verksamhetsområde.

 Under det gångna året har föreningen följt diskussionen kring och tagit ställning till bl a avverkning av Konstsamfundets skogar i Purunpää och Dalsbruk. Föreningen har även lämnat in en påminnelse angående Dalsbruks hamns generalplan och Sibelco Oy Ab:s miljötillståndsansökan för stenbrott och brytningsområde som planeras vid stranden till Lemnästräsket. Vi har också vädjat till Tekniska nämnden att den bör skydda skogsområden som kommunen äger (Lillträsket, Kulla och Stormossen). Med de här ställningstagandena vill föreningen inverka på att värdefulla naturområden och även områden med särskild betydelse för rekreation bevaras.

En annan viktig sak är miljöpriset som föreningen delar ut vartannat år och som den 30.9. överäktes åt Skärgårdshavets naturcenter Blåmusslan för sitt arbete inom miljöfostran. Att ge priset åt en stängningshotad instans fick även mycket uppskattad uppmärksamhet i media.

Jag vill i det här sammanhanget tacka föreningens aktiva medlemmar för tiden de gett och kunnandet de delat med sig av. Tillsammans är vi starkare.

Tack för att du understöder naturskyddsverksamheten med ditt medlemskap!

Kom ihåg att även i fortsättningen följa med våra meddelanden på hemsidorna och i Facebook. Vi skickar även e-post angående utfärder och evenemang.

Ses på höstmötet!

Med vänliga hälsningar,
Anna Schauman
ordförande för Kimitoöns Natur rf

Foto: Anna Schauman

Muistutus Sibelco Nordic Oy Ab:n ympäristölupahakemuksesta 13.10.2015

Asia: muistutus ympäristölupahakemuksesta ESAVI/6205/2015 (tyvärr på finska)

Muistuttaja:

Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri ry ja Kemiönsaaren Luonto ry ovat Suomen luonnonsuojeluliiton maakunta- ja paikallistason järjestöjä. Ne ovat luonnonsuojelulain 61.3 §:ssä tarkoitettuja rekisteröityjä alueellisia yhteisöjä, joiden tehtävänä on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua.

Muistutuksen aihe:

Sibelco Nordic Oy Ab aikoo perustaa kokonaan uuden avolouhoksen Kemiönsaaren Lemnästräsketin rannalle. Lisäksi Sibelco Nordic Oy Ab hakee lupaa aloittaa kallionlouhinta Lemnästräsketillä mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri sekä Kemiönsaaren Luonto ry haluavat ilmaista huolensa hankkeesta sekä sen vaikutuksista alueen luontoon. Yhdistysten mielestä hankkeelle ei tule myöntää ympäristö- ja aloittamislupaa.

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta Sibelco Nordic Oy Ab hakee lupaa Lemnästräskin toiminnan aloittamiselle mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Ýhtiö ehdottaa 10 000 € vakuutta alueen ennalleen saattamiseksi, mikäli lupapäätös kumotaan.

Sekä kaivoslain 169 § että ympäristösuojelulain 101 § mukaan täytäntöönpanoa muutoksenhausta huolimatta ei voida myöntää, jos täytäntöönpano tekee muutoksenhaun hyödyttömäksi. On selvää, että kaivostoiminnan aloittaminen hävittää peruuttamattomasti muistutuksen perusteena olevia luontoarvoja.

Sibelco Nordic Oy Ab perustelee toiminnan välitöntä aloittamistarvetta mm. sillä, että Kirkkomäen kivi on vähissä ja tehtaan toiminta tarvitsee kemialliselta koostumukseltaan vastaavaa kiveä jostain muualta. Sibelco Nordic Oy Ab:n ympäristölupahakemuksessa Kirkkomäen louhoksen arvioitu lopettamisajankohta on kuitenkin vasta vuonna 2025.

Edellä esitettyyn vedoten Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri ja Kemiönsaaren Luonto katsovat, että Sibelco Nordic Oy Ab:lle ei tule myöntää lupaa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta. Hakemus tulee hylätä

Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri ja Kemiönsaaren Luonto katsovat, että hankeen asiakirjat ovat puutteellisia luontotietojen osalta (YSL ja YS -asetus) ja muistuttavat edellisen johdosta YSL 4§:n 1. momentin 2. kohdan varovaisuusperiaatteesta. Suunniteltu louhinta-alue on kaavaluonnoksessa MY-merkinnällä osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Kaavaluonnoksen suojelumääräyksen mukaan alueen käytössä on huomioitava alueen erityisluonne siten, että maisemalliset ja muut ympäristölliset arvot säilyvät.

Hanke uhkaa merkittävästi alueen luontoarvoja. Lemnästräsket on seutukunnan erämaisin järvi, jonka rannat ovat säilyneet lähes rakentamattomina. Järven pohjoispuolella sijaitsee valtion omistamia metsiä, jotka ovat varattu suojeluun. Myös muita valtion omistamia metsiä samalta seudulta oli mukana luontojärjestöjen ”Kansallisomaisuus turvaan”-suojeluesityksessä. Louhos on kuitenkin tulossa yksityismaille, jotka tullaan lunastamaan, vaikka maanomistaja on yhdistysten tietojen mukaan lunastusta vastaan.

Järven ympäristön metsissä pesivät mm. pikkusieppo, metso, teeri, pyy, kanahaukka, hiirihaukka, palokärki ym. vanhoja metsiä suosivia lajeja. Järvellä säännöllisesti tavattavia lajeja ovat mm. kuikka, kalasääski, rantasipi ja kurki. Läheisillä kallioalueilla esiintyy kangaskiuru. Edellä mainituista lajeista hiirihaukka on uusimmassa uhanalaisuusarvioinnissa luokiteltu vaarantuneeksi (VU) ja kalasääski, metso, teeri ja rantasipi ovat silmälläpidettäviä lajeja.

Lemnästräsketin ympäristön metsissä elää Kemiönsaaren tihein ja elinvoimaisin liito-oravapopulaatio. Uhanalainen liito-orava on tiukasti suojeltu EU:n luontodirektiivin ja Suomen luonnonsuojelulain perusteella. Sen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Oikeuskäytännön mukaisesti myös lajin kulkuyhteyksiä pitää selvittää ja suojella.

Lemnästräsket ympäröivine metsineen on luontoarvoiltaan merkittävä kokonaisuus. Rakentamaton, erämainen ympäristö tarjoaa myös Etelä-Suomessa harvinaisia retkeily- ja virkistysmaastoja.

Suunniteltu louhos ulottuisi aivan järven rantaan asti, väliin ollaan jättämässä vain n. 10 metriä leveä maakaistale. Suunniteltu sijoituspaikka aivan järven rannan tuntumassa tulisi estämään järven rantareitin kulkemisen, ja muodostaisi näin vakavan haitan järven lähiympäristön virkistyskäytölle.

Suunnitelmien mukaan louhos ulottuisi lopulta järven vedenpinnan alapuolelle. Seudulla sijaitsee myös pohjavesialueita, joista kunnan juomavesi otetaan. Yhdistykset katsovat, että suunnitellusta louhoksesta aiheutuu merkittävä pohja- ja pintavesien pilaantumisen riski. Lisäksi yhdistykset katsovat, että yhtiö ei ole hakemuksessaan luotettavasti selvittänyt miten se tulee varautumaan sään lisääntyvien ääri-ilmiöiden aiheuttamiin poikkeuksellisiin sääolosuhteisiin.

Yllä lueteltuihin seikkoihin vedoten Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri sekä Kemiönsaaren luonto ry esittävät, että Sibelco Nordic Oy Ab:lle ei tule myöntää ympäristölupaa Lemnästräskin kaivoksen toiminnan aloittamiselle eikä Lemnästräskin kaivoksen toiminnan aloittamiselle mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri ry.

Tarja Marsh
Puheenjohtaja

Kemiönsaaren Luonto ry

Anna Schauman
Puheenjohtaja

Havet är det bästa med Kimitoöns natur!

Kimitoöns natur rf deltog i skördemarknaden i Dalsbruk den 12/9 och frågade folk, vad de tycker är det bästa med Kimitoöns natur. Mängden svar överträffade alla förväntningar. I några svar hade man nämnt flera alternativ.

Flest röster fick havet, som nämndes i 43 svarspapper, d.v.s. i nästan tredjedel av svaren. Nästa favorit var skärgården med 21 röster, varav fyra specifikt till ytterskärgården.

Många var även mycket oroliga över havets tillstånd och stannade kvar för att diskutera ämnet. Man har inte glömt de stora blågrönalgblomningarna i fjol”, berättar föreningens aktiv Sanna-Mari Kunttu som samlade opinioner vid ståndet.

En del stannade kvar för att dryfta frågan och till slut skrev nio människor att det bästa med naturen är ”allt”. Mångfald och naturens mångsidighet nämndes i sex svar.

Skogar och speciellt gamla skogar nämndes i åtta svar och lika många röster fick bergen och klipporna. Därtill nämndes skogarna i samband med bärplockning. Bär och bärställen nämndes i allt som allt nio svar, i sex av dessa nämndes blåbär. Tre människor tyckte att svampställena var det bästa. Detta beror säkert på att bär- och svampsäsongen är som bäst vid den här årstiden.

Med avverkningar har fina gamla skogar och rekreationsskogar försvunnit, och folk uppskattar inte de ensidiga ekonomiskogarna. Detta kom fram i direkta samtal med människor.

Även om havets tillstånd är dålig, har den inte effekt på helheten som syns över ytan. Däremot ändrar de kraftiga avverkningarna hela landskapet”, säger Kunttu.

Man frågade inte särskilt om aktiviteter men av dessa var favoriten simning som nämndes av fem personer. Särskilt tyckte barnen att det var det bästa med Kimitoöns natur! Andra aktiviteter var paddling och rodd.

Tystnaden och ron lyfte fyra personer fram. Mer abstrakta saker var rumskänsla och rymden, renhet, frisk luft och skönhet, vilka alla fick två svar. Förvånande få enstaka ortnamn nämndes men två-tre röster gick till bl.a. Biskopsö, Dalsbruk, Ölmos, Purunpää och Örö. Utöver dessa kom det tiotals enstaka röster.

”Att vinnarna var havet och skärgården förvånar inte – vi har ju världens mest fantastiska skärgård här! De samtal som föddes vid utfrågningen särskilt om havets och skogarnas tillstånd är viktiga: människor är genuint oroade över miljöns tillstånd. Förhoppningsvis får vi genom utfrågningen nya aktiva medlemmar som kan verka för dessa viktiga och gemensamma saker”, summerar Kunttu.

Vastauksia/ Svar:

Mångfålden av natur hav – sjö – äng – skog
De sista gamla skogarna – flygekorrena
Kasnäs – Örö – Bengtskär med kayak
För att den är nära & är mitt i det sköna
Tähtitaivas
Keväällä kurjet tulevat – loppukesällä peurat pihalla omenia syömässä.
Örön saaren luonnonsuojelun arvo! Mm. perhoslajien runsaus!

Kuvat/Bilder: Anna Schauman

sadonkorjuukysely_annas (3)small

sadonkorjuukysely_annas (1)small

 

 

Vi träffas på Skördemarknad den 12/9!

Välkommen till Kimitoöns natur r.f.s stånd i Dalsbruk 12/9 kl.10-19 2015 i samband med Skördemarknad!

Hos oss kan du köpa föreningens vykort med naturmotiv, T-tröjor med föreningens logo (vissa storlekar) och boken Skatter i den gamla skogen, som förenar fakta om gammelskogarnas kvaliteter och betydelse med Ritva Kovalainens talande foton av Kimitoöns skogar.

Men framförallt vill vi träffa våra medlemmar. Antalet aktiva är för närvarande så låg att verksamhetens fortsättning står och väger. Vi söker alltså gamla och nya medlemmar som vill medverka aktivt.

Har du idéer som du skulle vilja förverkliga genom föreningen? Och kanske samla andra människor kring projektet. Eller representerar du en organisation som kunde vara intresserad av samarbete med vår lokala naturskyddsförening?

Eller har du speciella färdigheter eller kunskaper med koppling till naturen i fritt tillstånd? Eller om du har till exempel kontakter eller tillträde till ställen som kunde vara inspirerande för dem som är intresserade av en mångfaldig natur, tveka inte att ta kontakt med oss. Nya guider och utflyktsmål är alltid välkomna.

Vi behöver också personer med intresse för administration, (sekreterare eller ordförande), experter på kommunikation, personer som följer planläggning och politik, kaffekokare, fotografer och alla slags helt vanliga människor för vilka naturskydd och naturupplevelser är viktiga.

Kom och prata med oss på marknaden!

Medlemsbrev 1/2015

Bästa medlem!

Kimitoöns natur rf:s vårmöte och uggleutflykt den 24/3 2015.

Föreningens vårmöte hålls tisdagen den 24/3 kl. 18.30 i Blåmusslans naturum i Kasnäs, Havsparksvägen, 25900 Kasnäs. Efter mötet beger vi oss till den årliga uggleutflykten med dalsbruksbon Kaj Genberg som guide. Både mötet och utflykten är öppna för alla. Du kan även delta enbart i utflykten.

I vårmötet går vi igenom verksamhetsberättelsen för år 2014, presenterar och godkänner bokslutet och verksamhetsrevisorernas utlåtande samt beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga. Därtill planerar vi föreningens verksamhet för år 2015.

Uggleutflykten föregås av en kort inledning i ämnet i Blåmusslans auditorium kl. 20. En uggleutflykt i mörkret är en upplevelse. Vårvintern är den mest optimala tiden för att höra dessa nattaktiva fåglars läten – med lite tur kan vi även höra berguven. Ifjol hörde man bl. a. kattugglan. Under utflykten stannar vi till vid Kajs uggleställen utmed vägen från Kasnäs till Dalsbruk. Resan görs tillsammans i bilar. Utflykten tar ungefär 2 timmar.

Om du vill ha skjuts från Dalsbruk till Kasnäs, kontakta info(a)kimitoonsnatur.fi. Man kan också komma överens om skjuts på föreningens Facebook-sida.

Verksamhet under 2014 i korthet

I fjol anordnade föreningen fyra utflykter till Stormossen i Dragsfjärd för att göra området bekant för allmänheten. Som teman hade man djurspår på vintern, vårtecken, de vilda blommornas dag och på hösten tickor.

Vädjanden skickades till kommunen för fortsatt syrsättning av Dragsfjärden, till Forststyrelsen för att skydda Stormossen och till Konstsamfundet och kommunen för ökat samarbete och för att skydda skogarna vid Purunpää och Dalsbruk.

Talko mot främmande arter

Jättebalsamin bekämpades flitigt i kommunens södra delar i Ölmos, Kärra, Lövö och Dalsbruk. I ytterskärgården förstördes bestånd av vresros vid två båtutflykter. Talkodagarna särskilt i ytterskärgården var fina upplevelser. I höstas utmanade vi alla byalag att delta i talkoarbetet. Bekämpningen ska fortsätta nu på sommaren. (Finansieringsfrågan blir klar under våren.)

Händelser under kommande vår och sommar

De Vilda blommornas dag arrangeras på Örö lördagen den 13/6. Tidsschemat och transporten blir klara under våren. Den samnordiska dagen har som syfte att främja den allmänna kunskapen om växter och att erbjuda naturupplevelser till så många som möjligt.

I september ska vi delta i Dalsbruks medeltidsmarknad. Den kloka gumman sätter oss in i medeltida naturmedicin och örternas hemligheter.

Tidsschemat för kommande händelser är fortfarande öppet, men du kan följa oss på våra förnyade hemsidor och på Facebook. Dessutom skickar vi e-post om utflykter och händelser. Utflykterna erbjuder en rolig möjlighet att lära känna nya människor och genom guider få ny kunskap om vilda växter, fåglar och naturen i vår närhet.

Vi publicerade 8 vackra vykort från Kimitoön till stöd för vår verksamhet. För medlemmar nu 0,50 e/st. + porto 2 e. Beställningar per e-post [email protected]. Du kan även köpa vykort på vårmötet!

Med Vänliga Hälsningar,

Kimitoöns natur rf styrelsen

(Läs mera om medlemmar i styrelsen på hemsidan.)