Verksamhetsplan för år 2015

I verksamhetsplanen, som godkändes på höstmötet 2014 sammanfattas våra allmänna målsättningar och kommande händelser år 2015:

Almänna Målsättningar

Kimitoöns Natur rf. har tre viktiga målsättningar för sin verksamhet:

  1. Värna om områdets naturliga mångfald
  2. Främja hållbar utveckling
  3. Värna om kulturmiljöerna

Vi följer med projekt på Kimitoön utgående från de här målsättningarna och strävar efter att påverka beslutsfattandet så att trivseln, skönheten och naturens mångfald bevaras.

Kimitoöns Natur rf. leds av styrelsen, som sammanträder 6-10 gånger per år. Styrelsen beaktar också initiativ som medlemmarna gjort. Vid behov tillsätts arbetsgrupper där också medlemmar kan ingå.

1. Ställningstaganden

Vi följer med planläggning och vad som händer i Kimitoöns kommun. Vi tar ställning i frågor som hör till föreningens verksamhetsområde och eftersträvar att påverka även övriga betydelsefulla ärenden. Vi följer också med vindkraftsprojekten på Kimitoön och tar åtgärder ifall betydande hot mot naturvärden uppstår.

2. Skogsnaturskydd

Vi strävar efter att påverka skogsbruket i Kimitoön både vad kommunens och samfälligheters skogar beträffar. Vi främjar grundandet av nya naturskydds- och rekreationsområden och vi främjar förverkligandet av skogsskyddsplanen METSO. År 2015 fortsätter föreningen att föra en kampanj för Dragsfjärds Stormossen. I skogsskyddsfrågor samarbetar vi med Skogssektionen vid Egentliga Finlands Naturskyddsdistrikt och med andra föreningar.

3. Utflykter och kurser

2015 ordnar föreningen på våren den traditionella uggleutfärden. På våren gör vi en utflykt till fågeltornet i Galtarby. Naturblommans dag firar vi på Örö. Vi strävar till att också arrangera en geocaching-kurs för ungdomar.

4. Främmande arter i miljön

Kampen mot främmande växtarter som inleddes 2014 fortsätter vi – vi ordnar talkon och påverkar genom informationsspridning. Arbetet koordineras av en arbetsgrupp för främmande arter som koordineras av Sana-Mari Kunttu. Jättebalsam talkon ordnas åtminstone i ölmos, Dalsbruk och Kärra. Dessutom följer vi upp utrotningen av vresros på de ställen vi jobbade på 2014. I enlighet med våra resurser strävar vi till att börja med nya platser för bekämpning och nya platser där vi finner främmande arter upptecknar vi noggrant för vidare uppföljning (www.vieraslajit.fi) Vi kallar även andra föreningar som verkar på Kimitoön att delta i talkon för att utrota främmande arter.

5. Fågeltornet

Vi har hand om fågeltornet i Galtarby, Västanfjärd.

6.  Information

Kimitoöns Natur rf. upprätthåller hemsidor på adresserna www.kimitoonsnatur.fi och uppdaterar aktuella händelser och Elämäntaparemontti-bloggen dit. Diskussionforum om händelser och aktuella ärenden är Kimitoöns natur – Kemiönsaaren luonto Facebook gruppen.

Dessutom delar vi ut information  om höst och vårmötet, händelser och aktuellt via vårt medlemsblad som utkommer två gånger per år. Det skickas som e-post åt våra medlemmar. Vi informerar även  på Slls webbsidor samt i tidningen Natur och miljös webbsidor, Händelser. Därtill använder vi avgiftsfria händelsekalendrar i nätet för att informera om aktuella händelser.

Extern kommunikation innefattar information och utlåtanden till media.

7. Ekologisk hederbetydelse

Föreningen utdelar vartannat år en hedersbetygelse till person eller samfund över utförd verksamhet naturen eller miljön till fromma. Nästa ekohandling  belönas 2015

 8. Medlemsvärvning

Vi strävar att intensifiera medlemsrekryteringen genom våra förnyade internet sidor samt genom facebook och infoblad.

 9. Ekonomi

Ekonomin presenteras i separat budgeten för år 2015.