Kimitoöns natur rf föreslår att Kimitoöns kommun påbörjar förhandlingar med Konstsamfundet

Initiativ till Kimitoöns kommunalstyrelse 7.11. 2014

Konstsamfundet äger ca 6000 hektar skog på Kimitoön. Det här är mer än 10% av arealen på Kimitoöns huvudö. Därför har skogsbruket som Konstsamfundet idkar oerhört stor betydelse för Kimioöns landskap, bevarandet av naturens mångfald och även för året runt boendes, fritidsboendes och turisters möjligheter till utfärder och rekreation i öns naturliga miljö. Fortsätt läsa Kimitoöns natur rf föreslår att Kimitoöns kommun påbörjar förhandlingar med Konstsamfundet

Kimitoöns natur r.f. utmanar alla byaföreningar till kamp mot utbredningen av jättebalsaminen.

Utmaning vis à vis främmande arter: jättebalsaminen måste vi få koll på!

Jättebalsaminen är klassificerad som en av de hundra farligaste främmande arterna. Den är vanlig i trädgårdar även här på Kimitoön, men den sprider sig lätt från rabatter till den omgivande naturen: en växt kan producera upp till 4000 frön och växten kan sprida fröna upp till 7 m omkring sig. De främmande arterna utgör ett hot mot den ursprungliga vegetationen och miljön i vår skärgård. Om de lyckas breda ut sig minskas trivseln och t.o.m. värdet på tomterna kan sjunka.

Fler händer behövs i talkoarbetet för att få koll på jättebalsaminen. Byaföreningarna är centrala, för de kan ordna talkon i den egna byn. Kimitoöns natur r.f. ordnade förra sommaren utrotningstalkon av jättebalsaminen i Dalsbruk, Lövö, Kärra och Ölmos. Vi fortsätter arbetet även nästa år.

Kom med och anmäl er förening att delta i utrotningstalkon före den
1.1.2015 [email protected] eller tel 050 3066485! Välkommen att diskutera om Kimitoöns jättebalsamin utmaningen på Facebook sidorna –t.ex. var vi borde ha talkon samt vinkar om förekomsten av jättebalsamin:
www.facebook.com/groups/jattebalsamin.

Fotona: Panu Kunttu
Fotona: Panu Kunttu

Mer uppgifter om jättebalsaminen och om hur vi kan avvärja hotet den utgör:

Ymparisto.fi/Jättepalsaminen

Vieraslajit.fi/Jättipalsami

Tillsammans ger vi fart åt utrotningen av jättebalsaminen!

11.11. 2011 Omya har beslutat att inte bygga den kraftledning som bolaget ända sedan början av 2000-talet planerat mellan Påvalsby och Förby

Orsaken är de försämrade framtidsutsikterna inom skogsindustrin. Omya tillverkar kemikalier för pappersindustrin och enligt VD Antti Salminen finns det inte någon orsak att tro att fabriken skulle behöva mera elektricitet i framtiden. Därför behöver man inte heller någon ny kraftledning. Fortsätt läsa 11.11. 2011 Omya har beslutat att inte bygga den kraftledning som bolaget ända sedan början av 2000-talet planerat mellan Påvalsby och Förby

Åbo förvaltningsdomstol har i sitt beslut den 13.9.2011 konstaterat Kimitoöns kommuns detaljplaneändring för Dragsfjärds kyrkby lagstridig gällande områdets östra del

Förvaltningsdomstolen bedömer att de gjorda observationerna av flygekorre påvisar att det på området kan finnas en eller flera föröknings- och platser för arten. Eftersom utredningarna till denna del inte är tillräckliga är detal-jplaneänderingen för den östra delen av detalj-planeområdet lagstridig. Besvären mot detaljplanen var inlämnade av Kimitoöns Natur rf,  Kurt Stoor och Egentliga Finlands NTM-central.