2009 Inventering av naturskogar på Kimitoön

Kimitoöns natur rf. kartlade under år 2009 värdefull skogsnatur ur synpunkten på biologisk mångfald. Detta skedde både i kommunägda skogar, skogar ägda av församlingen och några större privata skogsområden. Resultaten står fritt att använda av skogsägarna.

Med hjälp av inventeringen ville vi finna, definiera och avgränsa skogsbiotoper som uppvisar höga naturvärden. Ett annat mål med inventeringen var att öka kommuninvånarnas kännedom om användningen och skötseln av våra gemensamma skogar och förbättra påverkningsmöjligheterna inom beslutsgången. Kimitoöns
kommun äger ca 400 ha skog inom kommunens gränser. På basen av inventeringen föreslår vi att ca 100 ha lämnas utanför ekonomiskt rationellt skogsbruk.

Inventeringen av naturskogar på Kimitoön (pdf)