Medlemsbrev 2/2014

10.11. 2014

Hej, medlem i Kimitoöns natur rf!

KALLELSE TILL HÖTMÖTET DEN 25.11. 2004 KL 18
Föreningens stadgeenliga höstmöte hålls tisdag 25.11.kl 18 i Kimito i Sagalund i Oskarsalen i huvud-byggnaden, Museivägen 7. Före höstmötet behandlar vi det aktuella läget angående Konstsamfundets avsikter att fällla skog i Purunpää och Dalsbruk. Därefter följer korta inlägg under temat ”Visdom i na-turen.” Kaffeservering.

På höstmötet behandlar vi föreningens stadgeenliga ärenden. Vi beslutar om nästa års verksamhet, medlemsavgift samt väljer nya medlemmar i styrelsen i stället för dem som står i tur att avgå. Styrel-sen behöver alltid nya medlemmar, kunde du vara intresserad av att ställa upp? Eller är du intresserad av att delta i arbetet för naturskydd på något annat sätt? Kan du kanske följa upp aktuella planerit-ningar, eller ställa upp som guide i naturen, föreläsare, bloggare, vägkostansvarig? Giv dig till känna, nu är det tid att slå fast verksamheten för nästa år!

Du är varmt välkommen!

FÖRVERKLIGADE OCH KOMMANDE HÄNDELSER
Till Stormossen i Dragsfjärd arrangerade vi fyra utflykter med teman ’djurspår på vintern’, ’vårtecken i naturen’, de vilda blommornas dag och ’tickor samt tecken på gammal skog’. Föreningen har länge försökt få området skyddat. Kimitoöns kommun beslöt i Stormossen skydda två skogsområden, till-sammans 25 hektar. Också församlingen har skyddat ett litet skogsområde där med hjälp av Kimito-öns natur rf. Fortstyrelsen beslöt att inte skydda sin skog som gränsar till dessa områden, trots väd-janden från föreningen. Med bistånd av föreningen lät en privat skogsägare skydda sin mark genom METSO-programmet.

I höst har Konstsamfundets planerade avverkningar i Purunpää och Dalsbruk området väckt diskus-sion. Föreningen strävar till att de värdefullaste områdena skall bevaras.
I år hade vi fyra jättebalsamin talkon och två vresrostalkon. Bekämningen mot främmande arter skall fortsätta med jättebalsamin talko i Ölmos, Dalsbruk och Kärra sommaren 2015. Därtill kommer vi att sköta eftervården av de ställen där vi 2014 utrotade vresros. I enlighet med våra resurser strävar vi att även på nya ställen utrota vresrosen. Vi har utmanat byalag och andra grupper att komma med och delta i kampen mot jättebalsaminen. Det finns en egen facebookgrupp om kampen mot jättebalsaminen: https://www.facebook.com/groups/jattebalsamin/.

Nästa sommar planerar vi att fira de vilda blommornas dag på Örö, mer information får ni närmare. Den traditionella uggleutfärden ska också arrangeras nästa vår. Vår avsikt är även att främja ett an-svarsfullt levnadssätt via kampanjen ”Elämäntaparemontti.” Vår kommunikation och information får snart fart när vi får nya hemsidor. Diskussion angående Kimitoöns natur kan du följa med och delta i vår facebook-grupp: https://www.facebook.com/groups/kimitoonsnatur.

Därtill har föreningen följt med planeringen och diskussionen om vindkraftverk, samt övrig aktuell markplanering.

Snart är det också tid att välja föreningens pristagare för en viktig miljögärning. Vems eller vilkas hero-iska arbete har lett till en trivsammare närmiljö, och en renare och rikare natur? Förslag samt övrig kontakt är väldigt välkomna: [email protected]

FINT ATT DU STÖDER NATURVÅRDEN GENOM DITT MEDLEMSKAP
Vi ses på höstmötet!

Hälsningar, Styrelsen för Kimitoöns natur rf