Kimitoöns natur rf föreslår att Kimitoöns kommun påbörjar förhandlingar med Konstsamfundet

Initiativ till Kimitoöns kommunalstyrelse 7.11. 2014

Konstsamfundet äger ca 6000 hektar skog på Kimitoön. Det här är mer än 10% av arealen på Kimitoöns huvudö. Därför har skogsbruket som Konstsamfundet idkar oerhört stor betydelse för Kimioöns landskap, bevarandet av naturens mångfald och även för året runt boendes, fritidsboendes och turisters möjligheter till utfärder och rekreation i öns naturliga miljö.

Kimitoön har medvetet velat profilera sig som en naturvänlig kommun, satsat på att stöda naturturism och lockar nya boende till ön med att marknadsföra den naturnära vardagsomgivningen. I egensap av största markägare på Kimitoön har dock Konstsamfundets verksamhet en stor betydelse för hur öns natur och miljö ser ut. Naturen som dragningskraft är hotad i och med intensivt skogsbruk, trots att just naturen för många varit den viktigaste orsaken till att flytta till vår kommun. Man kan när som helst ändra principer för idkandet av skogsbruk. Det skulle vara aktuellt att göra det nu och det skulle även vara i kommunens intresse att principerna ändras.

Det intensiva skogsbruk som Konstsamfundet idkar har väckt oro bland kommuninvånarna. Flera områden som varit värdefulla både med tanke på rekreation och naturvärden har redan förlorats. Kommuninvånarna har bl a oroat sig för att Konstsamfundet på sitt naturskyddsområde i Ölmos-Långsidan-Purunpää får göra stora kalhyggen och även lyfta stubbarna. Enligt skyddsbestämmelsernaär detta tillåtet, men det förstör naturens mångfald och områdets rekreationsvärde. Området i sin helhet är trots allt på de ställen miljön bevarats ett populärt utfärdsmål både för den lokala befolkningen, fritidsboende och resenärer.

Vi föreslår att Kimitoöns kommun påbörjar förhandlingar med Konstsamfundet, vars målsättning är att Konstsamfundet skulle avstå från att göra hyggen i Purunpää, vid Hammarbodasjöns västra strand, i Dalsbruks omgivning och kring Ölmos simstrand.  Därtill borde kommunen kartlägga andra för invånarna och turisterna viktiga områden, på vilka man skulle avstå från intensiva skogsbruksåtgärder.

Det finns flera alternativ till intensivt skogsbruk:

  • För skyddandet av skogarna i Ölmos-Purunpää skulle Konstsamfundet få från NTM-centralen ersättning (sk. Natura ersättning för inrättande av naturskyddsområde)
  • Skogsområdet öster om Dalsbruk, där även den nya naturstigen går, skulle lämpa sig bra för METSO-programmet. Genom METSO-programmet skulle Konstasmfundet få fullständig ersättning för timret, ifall området skulle skyddas.
  • Miljöministeriet beviljar understöd till grundandet av rekreationsområden, vilket  med stöd av samarbete och finansiering skulle möjliggöra bevarandet av dehär områdena som lämpliga för rekreation och utfärdsmål.