Alla inlägg av Ville Laitinen

MÖJLIGT FÖR KIMITOÖN ATT BLI EN BANBRYTARE INOM NATURFRÅGOR – DEN HÄR GÅNGEN PÅ RIKTIGT

Kimitoön kommun förbereder ett nytt miljöprogram och kommunen genomför en webbenkät i ämnet.

 Länk till enkäten: https://link.webropolsurveys.com/S/E9F9E44F36F83B6F

Kimitoöns kommun förbereder ett nytt miljöprogram, som i bästa fall kan göra vår mångsidiga skärgårdskommun till en pionjär inom hållbar utveckling, exemplarisk i hela Finland. Ett ambitiöst och omfattande miljöprogram skulle mångsidigt ta i beaktande naturmiljön, bebyggd miljö och vattendragen.

Risken finns att det nya miljöprogrammet inte tar i beaktande miljöaspekter tillräckligt mångsidigt och övergripande. Detta vore en stor förlust för både natur och invånare på Kimitoön. Miljöprogrammet kan i värsta fall bli en värdelös deklaration, fylld av vackra, ärelystna ord och tankar men tomt på innehåll.

Miljöprogrammet bör förutom att ha ambitiösa mål, också beakta uppföljandet och evalueringen av programmet och programmet borde ha klara delmål och rapporteringsplikt. Förverkligandet bör uppföljas och programmet förpliktiga alla kommunens verksamheter. Dessutom bör miljöprogrammet innehålla styråtgärder för kommuninvånare och andra aktörer, som minskande av företagens utsläpp och minskning av belastningen på miljön. 

Programmet måste vara heltäckande och omfatta helheter åtminstone inom energilösningar, traffik, jordbrukets utsläpp, skogsanvändning, utsläpp i vattendrag, avfallshantering, markanvändning och stadsplanering, byggbranschen, återvinning, utbildning, offentliga anskaffningar och tjänster.

Vid utarbetandet av miljöprogrammet är det ytterst viktigt att kommunen beaktar kommuninvånarnas åsikt. Kommunen har, initiativ av Kimitoöns Natur rf, inkluderat kommuninvånarna genom att framställa en öppen enkät angående miljöprogrammet

Det är Kimitoöns Natur rf:s starka åsikt att miljöprogrammet görs med sakkunnigas hjälp och att det kommer att konsulteras experter inom olika miljöområden.

Kimitoöns natur rf önskar att Kimitoöns kommun genom det nya miljöprogrammet kunde inspirera också andra mindre och större kommuner och genom sitt eget exempel fungerar som en föregångare. Det skulle absolut ha inverkan på kommunens image och attraktionskraft. Kommunen bör fungera som en stark dragare och som ett exempel vid förändringar.

Sist och slutligen är det i alla fall fråga om naturens och miljöns bärkraft. Enligt forskarna är vi den sista generationen, som kan förhindra en katastrofal klimatkris och naturförstörelse. Också små aktörer har inverkan, i synnerhet om utsläppen är stora i förhållande till aktörens storlek.

Vi uppmuntrar varmt alla kommuninvånare, fritidsboende, föreningar och företag att svara på enkäten, som stängs 15.3. Det tar 10-15 min att svara på förfrågan. Vi vill se att Kimitoöns kommun agerar mera mot klimatförändringen och mot hot för naturens mångfald, samt att kommunen har en trovärdig vision för naturen och en hållbar framtid.

Länk till enkäten: https://link.webropolsurveys.com/S/E9F9E44F36F83B6F

Nedan hittar du Kimitoöns natur rf’s åsikter om de öppna frågorna i webbenkät.

Kimitoöns Natur rf’s styrelse &
ordförande Ville Laitinen

KIMITOÖN NATUR RF’S EXEMPEL TILL DE ÖPPNA FRÅGORNA

Man kan svara fram till den 15.3, vilket vi varmt vill uppmuntra till. Det tar ungefär 15 minuter att fylla i.

 Länk till enkäten: https://link.webropolsurveys.com/S/E9F9E44F36F83B6F

Vi vill se Kimitoöns kommun som en aktör som tar sitt ansvar i kampen mot klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald. Kommunen kan göra detta bland annat eftersom kommunen bestämmer om markanvändning och -planering, som är en nyckelfråga för miljön

I enkätens kryss i rutan kan du prioritera frågor enligt eget tycke. Vi hoppas framför allt att kommunen får starka meddelanden om skogar, hav, klimatåtgärder och markplanering. 

Vi har samlat idéer nedan för att ge inspriation till att svara på de viktiga öppna frågorna. De här punkterna kan användas som inspiration eller användas som grund när ni svarar. Det viktigaste är att miljö- och naturförsvararna får sin röst hörd. 

3. Kimitoöns naturmiljö, dess tillstånd och framtid?

FRÅGA: Är du orolig över Kimitoöns naturmiljö, dess tillstånd och framtid? (Om du vill kan du motivera svaret i textrutan)

Bekymmersamt är nu:

Det är oroande hur naturens mångfald och de värdefulla kolsänkorna minskar på Kimitoön. Enormt stora kalhyggen finns överallt på ön och till och med i den yttre skärgården. “Skogarna” som återstår är mycket kraftigt behandlade trädåkrar, där naturens mångfald har minskat. Med jämna mellanrum lyfter till och med de nationella medier fram foton och rubriker om de väldigt stora kalhyggena på Kimitoön, när medierna behöver varnande exempel från södra Finland. Det här är knappast bra för kommunens image och vi får hoppas att man förstår detta också i kommunen. Kommunen bör fungera som en aktiv stark dragare och visa exempel till förändring och kräva hållbarhet av alla kommunens aktörer.

I de återstående skogarna i naturtillstånd har arterna, bl.a fågelbeståndet minskat och blivit ensidigt och allt flera arter är utrotningshotade och kan mera sällan ses i skogarna.

Skadliga främmande arter blommar på hela ön och i ytterskärgården. Detta försvagar levnadsförhållandena för arterna på landsbygden och i skärgården och arternas möjligheter att klara sig när landskapet förändras.

På sommaren är vattendragen i värsta fall en gröt av blåalger, som en följd av att jord- och skogsbruk belastar våra känsliga labyrintiska skärgårdsvatten.

Obebyggda holmar och stränder blir hela tiden allt färre, trots att kommunen lätt skulle kunna påverka i miljöärenden genom planering.

Oro för framtiden:

När naturens nuvarande tillstånd är så här, blir det svårt att önska sig en bättre framtid. Synnerligen stor oro och misstro över framtiden orsakar kommunen och de stora markägarna och aktörerna i kommunen, som har en nedvärderande inställning till miljöärenden. Kommunen har inte heller tagit en aktiv roll för att förbättra eller ingripa i miljöns tillstånd.      

Det nya miljöprogrammet kan dock leda till en förändring! I synnerhet om programmet utarbetas med hjälp av sakkunniga och att målen i programmet är ambitiösa, innehåller noggranna mätare samt arbetsredskap för uppföljning och utvärdering. Miljöprogrammet bör absolut involvera, beröra och förpliktiga alla enheter i kommunen. I annat fall kommer alla saker att fortsätta som förut. Kimitoön bör överge det undermånliga och medelmåttliga och bli en föregångare.       

10. Räkna upp max. tre miljöaspekter eller naturplatser som du är speciellt nöjd med i dag.

Exemplen nedan visar att det är möjligt att förverkliga betydande insatser. Genom att mångdubbla kunnandet och insatserna kan Kimitoöns kommun bli en än mer lockande plats för invånare, aktiviteter och näringsliv.

Bland andra dessa är bra exempel (men kom gärna med egna exempel)

 • Örö och naturturism
 • skydd av skogar i Purunpää
 • återvätning och restaurering av naturområden i Kulla och Stormossen
 • Sjölax-gårdens nötkreatur på naturbete
 • Dalsbruks och Senatsbergets skogar och naturstigar
 • Skärgårdshavets nationalpark
11. Räkna upp max. tre saker som du anser bör utvecklas gällande hanteringen av miljöärenden, i den fysiska naturmiljön och vad kommunen bör satsa på under de närmaste åren?

Frågor, som kunde lyftas fram bland de  max. tre sakerna: 

 • markplanering och markanvändning bör styras av perspektiv som skydd av biologisk mångald, klimat och undvikande av överkonsumtion.
 • Kommunen satsar på internt kunnande och förmåga (t.ex. kontinuitetsskogsbruk med miljöhänsyn bör kunnas av entreprenörer på ön och kännas till av alla intressenter) 
 • Kommunen skyddar permanent minst 30 % av kommunens skogar och frångår kalhyggen i kommunens ekonomiskogar. I skogsplanerna beslutar man att spara död ved, undvika dikning/dikesrensning, främja blandskog och att skogarna har träd av olika ålder i olika stadier av kretsloppet. Kommunen främjar naturhänsyn bland alla kommunens skogsägare. 
 • Kommunens parkområden förändras till ängar och ängsmarker, oh man lämnar döda träd som död ved. Planterade importerde växter ersätts med inhemska arter och man främjar en kontrollerad mindre intensiv skötsel, som främjar den biologiska mångfalden. 
 • Värdefulla kulturlandskap sköts för att bevara deras höga biologiska mångfald.
 • Med markplanering skyddar man obyggda stränder i skärgården. Mellan- och ytterskärgårdens stränder är ett internationellt unikt naturvärde på Kimitoön. Fritidsbyggande vid stränder tär på den biologiska mångfalden i skärgården och ökar på störningarna för arter och habitat. 
 • I el- och värmeförsörjningen avslutas användning av fossila bränslen senast 2025 och man minskar på beroendet av förbränningsbaserade tekniker. I kommunens värmeverk bränner man inte grövre stamved, döende träd eller stubbar. 
 • Kommunen främjar aktivt som initiativtagare och/eller investerare kommunens egenförsöjrning av el, transporter och värme genom att främja solkraft och -värme, bergvärme samt vindkraft samt biogas. Detta ska göras på ett inklusivt sätt som tryggar naturvärden, invånarnas välmående samt den lokala acceptansen. 
 • Kommunen sätter upp ambitiösa mål för cirkulär ekonomi (minskad användning, återanvändning och återvinning) för material, vatten och energi. 
 • Kommunen skapar styrmedel för att kommuninvånare och andra aktörer (ink företagen) övergår till kolneutralitet bl. a genom kommunikation, utbildning, stöd och miljöfostran.
 • I den offentliga upphandlingen och servicen lyfts miljöaspekterna upp som främsta kriterium.  
13. Om du svarade ”formuleringen behöver utvecklas” på förra frågan, beskriv hur du vill formulera:

1. Det behövs ett jämförelseår för klimatmålen. Kommunen bör sträva till kolneutralitet – kolbindningen bör överstiga utsläppen på kommunens område senast 2030. Kompensation behövs inte. Kommunen borde t.ex avstå från fossila bränslen i uppvärmningen före 2025 och i trafiken före 2035.

2. Att stoppa minskningen av mångfalden är viktig i kommunen. Fokus hur den mäts och hur den konkret främjas.

3. Tillståndet i vattendragen i kommunen utvecklas till det bättre fram till 2025 och är bra senast 2035.

14. Ordet är fritt! Här kan du t.ex. (500 tecken)

VÄLJA HÄR:

Miljöprogrammet är ett viktigt arbetsredskap för en hållbar framtid i kommunen, människors och naturens välmående, en garanti för näringarna samt för kommunens image. Därför är det mycket viktigt att miljöprogrammet är uppgjort med hjälp av experter.

I det här frågeformuläret är det inte möjligt att ge ideer, men modell kan lånas från t.ex miljöprogrammet för kommunen Ii och Lahtis stad. 

Jag vill gärna i ett tidigt skede kommentera utkastet till miljöprogrammet! 

Miljöprogrammet bör vara ambitiöst och en föregångare!

Enligt forskarna är vi den sista generationen som kan motarbeta en katastrofal klimat- och naturkris. Läget är oroväckande och viktiga åtgärder kan inte längre skjutas fram i tiden. 

Även naturtyperna och arterna på Kimitoön är hotade, och även på Kimitoön behöver insatserna öka. Kimitoöns kommun kan vara en föregångare – som så många andra ö- och skärgårdssamhällen världen över.

Tack för att du tog dig tid att svara! Här hittar du länken ännu en sista gång. https://link.webropolsurveys.com/S/E9F9E44F36F83B6F