Uppdateringen av Kimitoöns kommuns miljöprogram

Vädjan

Till beslutsfattarna i Kimitoöns kommun och tekniska nämnd 

Kimitoöns kommun håller på att uppdatera sitt miljöprogram under år 2021. Uppdateringen bör göras genom att höra kommuninnevånarna, de företag och föreningar som finns på Kimitoön, samt andra berörda. Och miljöprogrammet bör förverkligas genom deltagande planering. Målsättningen med en deltagande planering är att öka medborgaraktiviteten, höra medborgarna och deras behov, samt få till stånd konkreta handlingar. Kimitoöns miljöprogram borde då innehålla tre huvudpunkter:

  1. En miljöstrategi-del 
  2. Målsättningar för miljöns tillstånd 
  3. Konkreta åtgärder 

Ett bra sätt att förverkliga miljöprogrammet är att använda tidigare gjorda miljöprogram, såsom Egentliga-Finlands miljöprogram, där strategin, målsättningarna och åtgärderna finns definierade och uppräknade. Sagda program genomfördes med draghjälp av statens regionala miljövårdsförvaltning tillsammans med olika intressebehöriga inom området. Dessutom förverkligades t.ex miljöprogrammet i Salo stad som en deltagande planeringsprocess.   

Fördelarna med en deltagande planering vid utarbetandet och förverkligandet av miljöprogrammet för Kimitoöns kommun leder till:  

  1. En mera omfattande och enhetligare syn på utvecklandet av livsmiljön, naturmiljön och miljöskyddet på Kimitoön. 
  2. En ökning av växelverkan mellan kommunen, innevånarna och övriga berörda vid skötseln av miljöärendena i kommunen.  
  3. En uppbyggnad av miljönätverk och en ökning av de lokala aktiviteterna i miljöfrågor.  
  4. Ett underlättande av ansökningar och bevilningsbeslut av de statliga skönsmässiga bidragen (medel ur Östersjö-programmet) och EU:s utvecklingsmedel (Leader och Make-medel), när vissa åtgärder nämns gemensamt i godkända och officiella handlingar.  
  5. Förflyttningen av förbättrandet av miljön tillstånd till lokal nivå. 

Statens strategi för miljöförvaltningen om förflyttning av miljöärendena nära den lokala verksamheten, skulle också stödas av de ovan nämnda .  

Kimitoöns Natur rf/Kemiönsaaren luonto ry föreslår att Kimitoöns kommun utarbetar miljöprogrammet som deltagande planering.    

15.02.2021       Kimitoöns Natur rf/Kemiönsaaren luonto ry 

Ritva Kovalainen, ordförande 

Miia Jylhä, viceordförande