Initiativ att avstå från kalhuggning i kommunens skogar

Kimitoöns kommun bör avstå från kalhyggen och freda sina skyddsvärda skogar

Underteckna medborgarinitiativet på kuntalaisaloite.fi -sidan:
www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/27535

Insamlingen av namn till medborgarinitiativet pågår till den 20.9.2022.

Vem kan delta i ett invånarinitiativ?

Du kan delta i ett invånarinitiativ om den som avfattat initiativet samlar deltagare till initiativet. 

För att kunna lägga fram ett vanligt invånarinitiativ till en kommun måste du vara medlem av kommunen i fråga. Också minderåriga personer får delta i ett invånarinitiativ. Därtill kan även andra kommunmedlemmar än kommuninvånarna delta i initiativ till kommunen. Vid sidan av kommuninvånare är de som äger eller besitter fast egendom i kommunen kommunmedlemmar. Också samfund, institutioner och stiftelser som har hemort i kommunen är kommunmedlemmar.

De som utnyttjar kommunens tjänster kan delta i ett initiativ som gäller tjänsterna i fråga, även om de inte skulle vara invånare i kommunen.

Initiativ att avstå från kalhuggning i kommunens skogar

I skogarna på Kimitoön har under de senare åren till stor del tillämpats metoder som grundar sig på skogsbruk med kalhuggning. Det har lett till att de kalhuggna områdena utgör landskapsbilden i Kimitoöns kommun. Detta har under de senaste åren bidragit till att mångens viktiga och kära jakt, svamp- och bärskogar och hälsofrämjande rekreationsskogar har förändrats eller försvunnit.

Vi undertecknade anser att i synnerhet kommunens egna skogar – med andra ord alla innevånares skogar – bör skötas med beaktande av alla de olika användningsmöjligheter, som skogarna ger. Emedan det är så vanligt med kalhyggen på Kimitoön bör man nu avstå helt och hållet från att kalhugga just de skogar som ägs av kommunen för att förbättra helheten. Virkesproduktion som enda alternativ får inte längre väga tyngre än skogens betydelse för mångbruk, naturens mångfald och klimatet.

Vi undertecknade kräver därför att skogens alla olika värden och framtiden för dem tryggas. Genom vårt medborgarinitiativ föreslår vi att:

1) Kimitoöns kommun helt och hållet avstår från att kalhugga i de kommunägda skogarna.
2) kommunen övergår i sin skogar till kontinuerlig skogsvård, som beaktar skogens naturvärden.
3) kommunen låter helt och hållet skydda de av sina skogar, som har höga skydds- och naturvärden, till exempel genom Metso-programmet eller att upprätta privata naturskyddsområdena.

Bakgrund och argument:
Kimitoöns kommun äger över 400 hektar skog. Vid användningen av kommunens skogar har man glömt bort att många kommuninnevånares, sommargästers och turisters syn på skogen är en annan.

I utkastet till kommunens skogsskötselplan år 2021 planerades kalhyggen på över 10 procent av kommunens skogsareal för de kommande årtiondena, vilket skulle leda till en rejäl minskning av växande träd i skogarna. Kommunens skogar skulle förändras från att vara kolbindande kolsänkor till stora utsläppskällor av kol och skulle därmed påskynda klimatförändringen.

De hyggen som naggar gamla skogar i kanterna är i synnerhet i södra Finland den främsta orsaken till utrotningshotet för arterna i våra skogar – således orsaken till natur minskningen. Undersökningar i Finland och i de andra nordiska länderna visar entydigt att genom att avstå från kalhyggen på större skogsarealer befrämjas möjligheterna för att de utrotningshotade arterna att klara sig.

Undersökningar visar också att vistelse i skog med riklig mångfald bidrar till hälsofrämjandet. Genom att trygga naturvärdena i skogen, till exempel i rekreationsterräng, samt att trygga platser för svampar och bär är också nyttigt för välbefinnandet hos de fast bosatta på Kimitoön. Dessutom är kontinuerlig skogsbruk i det långa loppet till och med mera lönsamt för skogsägarna än tillämpningen av periodiskt skogsbruk med kalhyggen, bland annat för att skogsägarnas utgifterna minskar betydligt.

Underteckna medborgarinitiativet:
www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/27535